موضوعات روانشناسی

فصل چهارم                                سلامت روانی واختلال روانی

 

1-دلایل مرگ ومیردرگذشته باامروزرابنویسید.

درگذشته انسانهابه خاطربیماری های میکروبی وعدم بهداشت جسمانی ویاحوادث طبیعی می مردند

امروزه مرگ ها اغلب درنتیجه روشهای غلط زندگی است؛یعنی کلیه ی شیوه هاوروشهایی اززندگی که زمینه های مساعد را برای بیماری ها آماده می سازد.

 

2-منظورازریسک رفتاری چیست؟

به رفتارهایی گفته می شودکه باعث ضریب افزایش ابتلابه بیماری،صدمه،آسیب ویامرگ زودرس می شوند ومرگ ومیرراافزایش می دهند.

 

3-عوامل ریسک رفتاری رانام ببرید؟

1)سطوح بالای استرس وفشارروانی                           2)فشارخون بالاولی غیرتهدیدکننده

3)استعمال دخانیات                                               4)مصرف الکل وسایر داروهای اعتیاد آور

5)پرخوری                                                        6)ورزش ناکافی

7)قرارگرفتن درمعرض مواد سمی ورادیو اکتیو              7)خشونت وپرخاشگری

9)رانندگی باسرعت زیاد                                        10)عدم توجه به نکات ایمنی شخص

 

4-آیاروان شناسی سلامت به عنوان شاخه ای ازعلم روان شناسی است؟

بله؛درچندسال اخیر درعلم روان شناسی شاخه ای جدیدبه نام روان شناسی سلامت به وجودآمده است.که هدف آن معرفی روشهای مناسب زندگی وجلوگیری ازبیماری براساس اصول روانشناختی است.

 

5-روشهاوالگوهایی که روان شناسان برای کاهش ریسک رفتاری ارایه می کنندکدامند؟

تمرینات برای ورزش منظم،کنترل مصرف سیگاروموادمخدر،تنظیم یک برنامه ی غذایی مناسب،ارایه ی مراقبت های پزشکی ودرنهایت نحوه ی مقابله بافشارروانی،ناکامی وتضادهای روانی است که ممکن است برای هرفردی درزندگی بوجودآید.

 

6-سلامت روانی راتعریف کنید؟

سلامت روانی فردعبارت است از<قابلیت اودرایجادارتباط موزون وهماهنگ بادیگران وتوانایی درتغییرواصلاح محیط اجتماعی خویش حل مناسب ومنطقی تعارض های هیجانی وتمایلات شخصی خود>

 

7-دلایل اهمیت سازگاری فرد بامحیط درتعریف سلامت روانی چیست؟

طبق این تعریف،شخصی که بتواندبامحیط خود (اعضای خانواده،همکلاسی ها،همکاران،همسایگان وبه طورکلی،اجتماع)سازگارشودازنظرسلامت روانی بهنجارخواهدبود.چنین شخصی باتعادل روانی رضایت بخش زیست خواهد کرد،تعارض های خودرا بادنیای بیرون ودرون خود حل خواهد کرد.

 

8-روانشناسان سلامت چه کسانی هستند؟

کسانی که درپی یافتن راه هایی هستند تابتوانندعوامل ریسک رفتاری رابه حداقل برسانند.

 

9-چراروانشناسان سلامت درپی کاهش عوامل ریسک رفتاری هستند؟

زیرااگرتمام امکانات پزشکی موجود دردنیارابرای ازبین بردن بیماری هابه کاربگیریم،بازکافی نبوده ونخواهد بود.

 

10-درتعریف سلامت روانی منظورازحل تعارض های هیجانی چیست؟

اینست که فردپس ازتسلط برهیجان های خود ،آگاهی کافی ازنقاط ضعف وقوت خودداشته باشند وباپذیرش مسولیت درمقابل محیط انسانی ومادی خویش ادراک درستی ازتوانایی خود ودیگران به دست آورد.

 

11-ویژگی های افرادی که از سلامت روانی برخوردارند رابنویسید.

1)تسلط داستن برهیجان های خود                                   2)ادراک درست وبه جاازتوانایی خود

3)آگاهی ازنقاط ضعف وقوت خود                                4)داشتن احساسات گسترش یافته

5)پذیرش مسئولیت درمقابل محیط انسانی                        6)تلاش برای زندگی سالم

7)هدفداری درزندگی                                                 8)دوستی باخودودیگران

 

 12-رویدادهای فشارآورکدامند؟

1)مرگ بستگان نزدیک           2)طلاق وجدایی والدین            3)بیماری افراد خانواده وفرد

4)بیکاری یااخراج ازکار          5)وضع نامناسب اقتصادی        69مشکلات اجتماعی

 

13-کلمه ی فشارروانی ازکجاواردروانشناسی شد؟

کلمه ی فشارروانی ازفشاردرفزیک گرفته شده.بااین فرض که انسانها ماننداشیاء وفلزات هستند ودربرابرنیروهای متوسط بیرونی مقاومت می کنندولی وقتی نیروهازیاد می شوند،انعطاف پذیری وبرگشت پذیری شان راازدست می دهند اماانسانها برخلاف فلزات فکرواستدلال می کنند ودربرابرفشارروانی مختلف رفتارهای متفاوتی نشان میدهند

 

14-فشارروانی درروانشناسی یعنی چه؟

یعنی پاسخ مشخص به عوامل فشار آوروشرایط ووقایع تهدیدکننده ای که توان کنار آمدن فرد رامحدود می سازد .

 

15-آیافشارروانی یک امربیرونی است؟

خیر،فشارروانی صرفآیک امر بیرونی نیست وتااندازه ای بستگی به نگرش ودیدمانسبت به خود،دیگران ومحیط اطرافمان دارد.به عبارتی دیگربستگی به این داردکه آیامارویدادیاحادثه به وجودآمده رافشارروانی تلقی می کنیم وآنراتهدیدی علیه خود میدانیم یاخیر.بنابراین هرچقدرتوانایی مابرای کنترل عوامل تهدیدسازبیشترباشدفشارروانی کمتری راتجربه کرده وناسازگاری بهتری رابامحیط خواهیم داشت.

 

16-عوامل به وجودآورنده ی فشارروانی کدامند؟

1)ویژگی های شخصیتی                   2)ناکامی                              3)تعارض

 

17-سه جنبه ی شخصیتی که افراد رادرمقابل فشارروانی آسیب پذیریامقاوم می کندکدامند؟           

1)الگوی رفتاری الف                       2)استقامت یاسخت رویی          3)کنترل شخصی

 

18- عامل ایجادکننده ی بیماری قلبی(عروق کرونر)چیست؟

دربیماری عروق کرونر،به علت سخت شدن دیواره ی رگهای خونی ،قلب سخت وسفت شده،درنتیجه خون کمتری به قلب رسیده وباعث ایست قلبی درفردمی شودکه این امرناشی ازاستعمال دخانیات،چاقی ودرنهایت عامل اصلی ومهم آن فشارروانی است.

 

19-ویژگی های افراددارای الگوی رفتاری الف رابنویسید.

1)تندصحبت کردن وانفجاری حرف زدن                        2)به سرعت حرکت کردن ،راه رفتن،غذاخوردن

3)تندخویی                     4)احساس گناه مبهم                5)انجام دوکاردریک زمان

 

20-ویزگی های افراددارای الگوی رفتاری ب رابنویسید.

افرادی نسبتآارام وصبور-سهل گیرکه عجله ای درانجام کارهاندارند ،کمتررقابت جو،کمترعصبانی و...

 

21-سبک شخصیتی افرادی استقامت یاسخت رویی ندارندرابنویسید.

این افرادبه جای کنارکشیدن احساس التزام وبه جای احساس ناتوانی احساس کنترل می کنندومشکلات زندگی راچالش می دانندنه تهدیدبنابراین به جای اینکه مشکلات زندگی راغیرقابل حل بدانند،آنراباچالش کشیده وبا مشکلات روبه رو شده ودرصددحل آن برمی آیند.

22-تآثیرمیزان کنترل شخصی برفشارروانی رابنویسید؟

فردی درمقابل فشارروانی کنترل دارد.فشارروانی خودراکم کرده وامکان استفاده ازراهبردهای حل مشکلات رابرای خودفراهم می کند وفرد احساس می کندکه برفشارروانی خودکنترل دارد.وسعی می کندکه به سراغ سبکهای زندگی پرخطرنرود.پس کنترل شخص بررفتارروانی می توانداین فشارراکم کند.

23-ناکامی چیست؟هنگامی که راه دستیابی به یک هدف بسته می شودیادستیابی به آن به تآخیرمی افتدناکامی روی می دهد.مادرطول زندگی خود،باموانعی روبه رو می شویم که باعث می شودکه به اهداف خودنرسیم.

 

24-انواع ناکامی رانام ببرید؟

1)ناکامی بیرونی                         2)ناکامی شخصی یاناشی از ناتوانایی خود

 

25-ناکامی بیرونی راتوضیح دهید؟ناکامی بیرونی برپایه ی شرایط بیرونی ومحیط فرداست که مانع دستیابی اوبه هدف می شود.ناکامی های بیرونی باعث تآخیردرارضاء ،شکست،طرد،ازدست دادن وسدشدن انگیزه های فردمی شوند.

این ناکامی هامیتوانند اجتماعی مانند جریمه شدن توسط پلیس یاغیراجتماعی مانندبارانی بودن روز مسابقه فوتبال باشدولی ماانسانها بیشتربه ناکامی های اجتماعی حساس بوده وواکنش شدیدنشان میدهیم .هرچقدرهدف قوی تروفوری تروبااهمیت ترباشد.میزان ناکامی آن افزایش می یابد.

 

26-ناکامی شخصی راتوضیح دهید؟

این ناکامی ناشی ازناتوانایی های فردی براساس خصوصیات فرداست به طورمثال اگرشماقدکوتاهی داشته باشیدوبخواهیدیک بسکتبالیست شویدیقینآ ناکام خواهیدشدولی همین خصوصیت می تواندشمارادررسیدن به اهداف دیگرکمک کند.

 

27-واکنش معمول دربرابرناکامی چیست؟توضیح دهید.

واکنش معمول دربرابرناکامی،پرخاشگری است که به عمل آگاهانه جهت آسیب رساندن به دیگران واشیاء گفته می شود.مثلآکودکی که قادرنیست دریک بازی بادوست خودبرنده شود،نسبت به اوپرخاشگری می کند.یاکودکی که قادرنیست سه چرخه ی خودراهدایت کندوبه زمین می خوردبالگدبه سه چرخه ی خودمی زند.

 

28-انواع واکنش دربرابرناکامی هارا بنویسید.

1)گاهی اوقات فردبرای رسیدن به هدف اگربه مانعی برخوده است.ناکامی دراوبه وجودمی آیدوصرفآپرخاشگری می کند.

2)بعدازاینکه درفردناکامی به وجودآیدکوشش وتلاش خودرا بیشترمی کند تامانع راازسرراه بردارد.

3)درهنگام ناکامی فردمانع رادورزده وسعی می کندبه هدف خودبرسد.

4)فردبه مانع حمله کرده وازخودپرخاشگری نشان می دهد.

5)فرددربرخوردبامانع پرخاشگری خودرا به افرادواشیاءکم خطرتر متوجه می سازد.

6)درهنگام ناکامی فردازرسیدن به هدف مآیوس می شود وباکناره گیری وفرارازموقعیت برناکامی خودغلبه می کند.   

 

29-تعارض راتعریف کنید.

اگرشمادوهدف متضادبرای خودداشته باشیدوهردوی آنهاخواستنی ومطلوب شماباشند،انتخاب هریک ازاین دومنجربه حذف دیگری خواهدبود.دراین جامی گوییم شمادچارتعارض شده اید.زیرانمی توانیدازبین دوهدف خواستنی یکی راانتخاب کنید.به عنوان مثال،ازمیان دوهدف خواستنی طی کرده مدارج علمی وقهرمان شدن دریک رشته ی ورزشی ،که برای هرکدام نیازمندبه تلاش وکوشش وصرف وقت زیادی است رسیدن توآمآ تااندازه ای دشوارخواهدبود.

 

30-انواع گوناگون تعارض رانام ببرید.

1)تعارض گرایش-گرایش                     2)تعارض اجتناب-اجتناب              3)تعارض گرایش-اجتناب

 

31-تعارض گرایش-گرایش راتوضیح دهید.

ساده ترین نوع تعارض است وفردبایستی بین دوهدف خواستنی یکی راانتخاب کند.مثلآ هنگامی که معلم ورزش می گویددانش آموزان می توانند فقط یکی ازدورشته ی ورزشی فوتبال یاوالیبال راانتخاب کنند.ازآنجایی که ممکن است هردورشته برای دانش آموزان خواستنی باشد.انتخاب یکی ازرشته های ورزشی ازسوی اومنجربه محروم شدن وی ازرشته های دیگرمی شود.

 

 

 

32-منظورازتعارض اجتناب-اجتناب چیست؟

اجباربه انتخاب بین دوهدف منفی ویاناخواستنی منجربه تعارض اجتناب اجتناب خواهدشد.

به عنوان مثال:کودکی که نمی خواهدبیمارباشدودرعین حال ازخوردن دارواجتناب می کنددچارچنین تعارضی است.برای فردی که باتعارض اجتناب-اجتناب مواجه است،تصمیم گیری خیلی مشکل است زیراانتخاب یکی ازمواردناخواستی به فشارروانی دراوخواهدشد.

 

33-تعارض گرایش-اجتناب راتوضیح دهید.

درتعارض گرایش-اجتناب فردبین یک هدف که هم خواستنی است وهم ناخواستنی استآدست به انتخاب بزنند.یعنی به طورمثال چتربازی وسقوط آزادهردومی تواندبرای نوجوان جذب کننده باشد ولی درعین حال ممکن است سقوط رانیزهمراه داشته باشد.

 

34-آیاتعارض های گرایش-اجتناب قابل حل شدن است؟

خیر؛زیرایک سوبه سمت هدف خواستنی رفتن منجربه دلهره واضطراب می شودوازسوی دیگرفراروعقب نشینی ازآن باعث ایجاد ناکامی وبی کفایتی درشخص می گردد.درتعارض گرایش-اجتناب فردبادوسوگرایی مواجه می شود.

 

35-کدام نوع تعارض درزندگی افرادفراوان است؟

تعارض-گرایش واجتناب،زیرااکثرامورزندگی می توانند خواستنی ودرعین حال ناخواستنی نیزباشند.ازیک سوجذب کننده اند وازطرف دیگرممکن است انتخاب آنهابرای ماسختی هاودشواری هایی رابرای مابه همراه داشته باشد.

 

36-انواع واکنش دربرابرفشارروانی رانام ببرید؟

1)پاسخ هیجانی                           2)پاسخ فیزیولوژیک                        3)پاسخ رفتاری

 

37-پاسخ وهیجانی-فیزیولوژی ورفتاری دربرابرفشارروانی رابامثالی توضیح دهید.

اگردریک ترافیک شلوغ گیرکرده اید وممکن است دیر به مقصدبرسیداحساس خشم وعصبانیت می کنیدکه این نوع واکنش پاسخ هیجانی است.زمانی که عصبانی می شویدممکن است درمعده ی خوداحساس ترشی کرده یاسرتان دردکند که این واکنش پاسخ فیزیولوژی بدن است.اگردرهمین حال یک راننده ای باسرعت درمسیرشما ظاهرشود وبه اوتوهین وپرخاش بکنید این پاسخ شمارفتاری است0

38-چه کسی اصطلاح سندرم انطباق عمومی رامطرح کرد؟

هانس سلیه

 

39-سندرم انطباق عمومی ازنظرهانس سلیه چندمرحله دارد؟

سه مرحله-مرحله ی هشدار،مرحله ی مقاومت ومرحله ی فرسودگی

 

40-مرحله ی هشدارسندرم انطباق عمومی راتوضیح دهید

واکنش بدن به عامل فشارروانی،شوکه شدن موقتی است. دراین مرحله مقاومت مادربرابرفشارروانی کم می شود.برای کنارآمدن باتآثیرات اولیه ی فشارروانی،به سرعت هرمون هایی راترشح می کند که درکوتاه مدت تآثیرنامطلوبی برکناردستگاه ایمنی بدن می گذارند.دراین مرحله شخص دچاربیماری های عفونی وعفونت های ناشی ازجراحات ومصدومیت می شود.

 

41-مرحله ی مقاومت رادرسندرم انطباق عمومی توضیح دهید.

دراین مرحله بدن هورمن هایی راتولیدمی کند که هریک به نحوی از شخص محافظت می کنددستگاه ایمنی بدن درمرحله ی مقاومت خیلی کارامدباعفونت ها می جنگدودرعین حال میزان ترشح هورمن هایی که التهاب های همراه بامصدومیت هاوجراحات راکم می کنند،بالامی رود.

 

42-مرحله ی فرسودگی سوم ازمراحل سندرم انطباق عمومی را توضیح دهید.

دراین مرحله اگرتلاش های بدن برای جنگیدن بافشارروانی بی نتیجه بماند وفشارروانی ادامه یابد،شخص واردمرحله ی فرسودگی می شود.بدن دراین مرحله پاره پاره می شودیعنی شخص درحالت فرسودگی فرومی رود ودربرابربیماری هاآسیب پذیرمی شود.

 

43-رایج ترین پاسخ رفتاری درمقابل فشارروانی چیست؟

پاسخ جنگ یاگریزاست.دراین نوع پاسخ بدن تمام امکانات خودرابسیج می کندتابتوانددرمقابل تهدیدمقابله کند.

44-منظورازرفتارمقابله ای درمقابل فشارروانی چیست؟

شامل تمام رفتارهای سازگاری کاهش اثرات فشارروانی ویاتحمل فشارروانی است.این نوع پاسخ تعیین می کندکه آیاکوشش مامنجربه رفتارسازگاروسلامت روانی می شود ویااین که دریک جهت حرکت به سمت ناسازگاری واختلال روانی پیش می رود.

 

45-تفاوت اختلال روانی باسلامت روانی چیست؟

درسلامت روانی،ملاک سلامت داشتن ملاک های مثبت است.امااگرکسی این ملاک های مثبت رانداشت به معنای بیماربودن اونیست مثل اینکه توقع داشته باشیم که فردی خودودیگران رادوست داشته باشدامااگردوستنداشت دلیل بربیماربودن اونیست.امااختلال روانی یعنی اختلالی که افراددارای رفتارنابه هنجار،ناسازگاروعذاب آورباشد.

 

46-یکی ازمعیارهای اختلال روانی«نابهنجاربودن رفتار»است آنراتوضیح دهید.

رفتارنابه هنجاررفتارنامعمول است ومطابق بارفتاری که اکثریت انسانهاپاسخ های معمول میدهندنمی باشد.واین افرادپاسخ های عجیب وقریب ازخودنشان می دهند.

 

47-ناسازگاری بودن رابه عنوان یکی ازمعیارهای اختلال روانی توضیح دهید.

رفتارناسازگاری به کارآیی وکارآمدی شخص آسیب می زند.به عنوان مثال وقتی حمیدسی ساله،دائم احساس کثیفی کرده ومجبوربه تمیز کردن خودمی شودودائم دست های خودرامی شویدپس باعث می شودکه اولآارتباط خودرابادیگران محدودکند.ثانیآتمام موضوعات راازلحاظ تمیزیاکثیف بودن راموردتوجه قراردهدکه این امرموجب می شود.

48-ملاک سوم اختلال روانی«احساس ناراحتی وعذاب آوربودن»است آنراتوضیح دهید.

احساساتی ازقبیل اضطراب،افسردگی،تشویق وغمگینی،احساس بی ارزشی وسردردهای مکرر،کم خوابی یاپرخوابی وماننداینهاتمامآرنج آوربوده وهرفردی راممکن است ازپای درآورد.مثل رفتارهای وسواسی افرادوسواس.

 

49-انواع اختلالات روانی رانام ببرید.

1)اختلالات اضطرابی                                      2)اختلالات خلقی

 

50-اختلالات اضطرابی راتوضیح دهید.

اضطراب درواقع ترس وبیمی کلی،مبهم وناخوشاینداست وزمانی این اضطراب به یک اختلال تبدیل می شودکه حدت وشدت آن به اندازه ای باشدکه فردقادربه کنترل آن نباشد.دراین نوع اختلالات اضطرابی بی قراری حرکتی مثل ازجاپریدن،لرزش،ناآرامی یابیش فعالی مثل کیجی،تندزدن ضربان قلب وعرق کردن دیده می شود.

 

51-اختلالات اضطرابی به چندگروه تقسیم می شود؟

1)اختلال فشارپس سانحه ای                           2)اختلال اضطراب فراگیر

3)اختلال هراس                                              4)اختلال وسواس فکری-عملی

 

52-منظورازاختلال اضطراب فراگیرچیست؟

این نوع اضطراب بامحرک یارویدادخاصی همراه نیست بلکه درموقعیت های گوناگونی رخ می دهد.

مثل فرخ که 27سال سن داشته است وعصبی ودائم انگشتانش رابه هم می پیچد واین پاوآن پامی کردودرمعده ی خوداحساس گرفتگی وفشارکرده وعضلات گردنش سفت شده بود.فرخ می گفت بادیگران بگومکو کرده وزودعصبانی می شود وازکوره درمی رود.پس علت اضطراب اومشخص نشده است.

 

53-علائم افرادمبتلا به اختلال اضطراب فراگیررابنویسید.

تپش شدیدقلب،تنگی نفس،لرزش،تعریق،ترس ناگهانی بی مورد،نگرانی دائم احساس وحشت،عصبی وناراحت،مردددرتصمیم گیری.

 

 

54-به اختلال هراس............می گویند.

«فوبیا»

 

55-اختلال هراسی یافوبیا اراتعریف کنید.

دراین نوع اختلال شخص ازشئ یاوضعیت خاصی به شدت وبه طورنامعقول ومداوم می ترسد.

56 - فرق اختلال هراس بااختلال فراگیرچیست؟

دراختلال اضطراب فراگیرفردازعلت ترس خودآگاه نبوده وسراسرروزبااحساس فراگیرترس وتشویش است ولی دراختلال هراس فردمی داند ازچه چیزی می ترسند،ولی قادربه کنترل ترس خودنیست.

 

57-منظورازاختلال اضطرابی هراس اجتماعی چیست؟

اینست که فردمبتلا،ترس شدیدازمسخره شدن یاشرمنده شدن دروضعیت های اجتماعی دارد،مبتلایان به این نوع هراس می ترسند،مرتکب خطاشوندبه همین دلیل ازصحبت کردن یاسخنرانی کردن درجمع یاشرکت درمهمانی ها

واجتماعات خودداری می کنند.

 

 

58-انواع اختلالات اضطرابی هراس را نام ببرید؟

ترس ازارتفاءفحیوانات،پرواز،آب،کثیفی،تاریکی،مرگ

 

59-اختلالات اضطرابی وسواسی فکری-عملی راتوضیح دهید.

افرادی که این اختلال رادارند،احساس می کننددرباره ی چیزی که خوش ندارند بیندیشند یاکارهایی راانجام دهند که ازآنها بیزارند.همه ماگه گاه،دچارافکارسمج وتکراری می شویم مثل«راستی دررابستم»؟فردوسواسی می داند که اعمال وسواسی اوغیرمنطقی ،هستند،امااحساس می کندکه نمی تواندآنهارادرخودکنترل کند.

 

60-رایج ترین رفتارهای وسواسی رانام ببرید.

وارسی کردن شیرگاز-آب ودر-تمیزکردن-کندی-مرده بودن

 

61-اختلال فشارپس سانحه ای راباذکرمثالی توضیح دهید.

این اختلال پس ازسانحه ای دردناک مثل جنگ،حضوردروضعیت قتل عام،تجاوز،حوادث شدید رانندگی،یاحوادث طبیعی مانندسیل،زلزله،آتشفشان رخ می دهد.

 

62-مهمترین عوامل اختلال فشارپس سانحه ای رانام ببرید.

-رویدادآسیب زادرافکار،خاطرات ورویا های فردمکررظاهرمی شود.

-اجتناب ازموقعیت هایی که فردفکرمی کند،آسیب زاباشد.

-اجتناب ازموقعیت هایی که فردفکرمی کند،آسیب زاباشد.

-پیش انگیختگی ماننداختلال درخواب-ضعف تمرکزحواس،مترصد بودن وکم شدن.

 

63-اختلال عاطفی یاخلقی راشرح دهید؟

اختلال های عاطفی یاخلقی گروهی دیگرازاختلال های روانی هستند که باآشفتگی هیجانی مشخص می شوندکه به نوبه خوداین آشفتگی هاباعث آشفتگی هایی درفرایندهای فیزیکی،ادراکی،اجتماعی وافکارمی شود.

 

64-اختلال خلق برچندنوع است؟

دونوع:     1)اختلالات خلقی تک قطبی:افسردگی                   2)اختلالات خلقی دوقطبی:شیدایی-افسردگی

 

65-منظورازاختلالات خلقی تک قطبی ودوقطبی چیست؟

افرادی که اختلالات خلقی تک قطبی دارند.آشفتگی هیجانی آنهابه یک حالت است وآنهادائمآدرحال افسردگی بسر می برند.

اماافرادی که اختلالات خلقی دوقطبی دارند،آشفتگی هیجانی آنهادردوحالت متضادافسردگی وشیدایی روی می دهد.

 

66-ازاختلال خلقی تک قطبی افسردگی راتوضیح دهید.

اختلال افسردگی نوعی اختلال افسردگی است که میزان شدت واثراتی که باقی می گذاردباآن افسردگی که همه مادرزندگی درمقابل مسائل زندگی ازخودنشان می دهیم فرق دارد.دراختلال افسردگی فرداحساسات عمیق غم واندوه وناامیدی راازخودنشان داده وبه موضوعاتی که قبلآباعث شادی اومی شدند،علاقه ای نشان نمی دهد.

 

67-کدام رفتارهابیانگروجودافسردگی درفرداست؟

کم اشتهایی باتغییروزن (اغلب کاهش وزن)،فقدان نیرو،آشفتگی روانی حرکتی.

- اشکال درخوابیدن،افزایش کندی پاسخ،خستگی یافقدان انرژی،سرزنش خودیااحساس گناه نابجا،ناتوانی درتمرکزحواث وفکر،افکاردایمی درموردمرگ.

 

68-اختلال خلقی دوقطبی به چنددسته تقسیم می شود؟

دودسته اختلال های شیدایی-اختلال های افسردگی.

 

69-علایم دوره ی شیدایی رابنویسید؟

علایمی که دردوره ی شیدایی بروز می کند برخلاف علایم افسردگی است.دردوره ی شیدایی،خلق خیلی شادوغیر معمول بوده وفرددرخوداحساس ناتوانی زیادکرده ودائمآصحبت می کند،ازکاری به کاردیگرروی می کندبی آنکه نیازبه خواب داشته باشدمی خوابد،نقشه های بزرگی می چیند بی آنکه به عملی بودن آن بیندیشد.چنین افرادی سخت برانگیخته اند ومداوم باید فعال باشند.افرادی که فقط تجارب شیدایی دارندمعدودندافرادشیداغالبآهمراه باشیدایی،دوره هایی ازافسردگی راتجربه می کنند کسی که دوحالت افسردگی وشیدایی راباهم بروزمی دهنددارای اختلال افسردگی شیدایی است.

 

70-تفاوت دوره ی افسردگی باشیدایی رابنویسید؟

دردوره ی افسردگی فرد احساسات عمیق غم واندوه وناامیدی ازخودنشان می دهد.امادردورهی شیدایی فردخلق شاددارد ودرخوداحساس توانایی خیلی زیادمی کند.دردوره ی افسردگی فردبه موضوعاتی که باعث شادی اومی شدند،علاقه ای نشان نمی دهد.امادردوره ی شیدایی فردبه موضوعات شاد علاقه نشان می دهد.

 

71-عناصرروان درمانی رانام ببریدوتوضیح دهید.

1)درمان                                  2)مراجع                                   3)درمانگری

 

72-انواع روشهای درمانی رانام ببرید؟

1)درمان های بینشی                  2)درمان رفتاری                         3)درمان پزشکی زیستی

 

73-درمان های بینشی راتعریف کنید.

درمان مبتنی بربینش درواقع یک نوع«صحبت درمانی »است. دراین روش مراجع ازطریق روابط وتعاملاتی که بادرمان گر درطول زمان پیدامی کندبینش لازم را نسبت به توانایی ها واستعدادهای خودوهمچنین به درک درست درمورد محدودیت های خودرسیده وازاین طریق میزان سازگاری اوافزایش پیداخواهد کرد.درمان بینشی رامی توان بریک فردیایک گروه به کار برد.

 

74-انواع درمان های بینشی رانام ببرید.

1)مراجع-محوری                      2)شناخت درمانی

 

75-هدف مراجع-محوری چیست؟

هدف فراهم کردن یک جوحمایتی عاطفی وهیجان برای مراجع است که دراین جوآرام مراجع بتواند به نیازهای واقعی روانی خود بینش پیداکرده وازآن طریق به سازگاری نسبی نائل آید.

 

76-ازدرمان های مبتنی بربینش«شناخت درمانی»راتوضیح دهید.

شناخت درمانی یک نوع ازدرمان بینشی است که درآن تآکیدبه بازسازی فرایندشناختی برای دامنه ی گسترده ای ازاختلالات روانی دارد.ولی بیشترین کاربردآن برای درمان افسردگی است.                                                                                                                                                     

 

 

77-ازروش های روان درمانی«درمان رفتاری راتوضیح دهید.

درمان های رفتاری اصول مبتنی بریادگیری که ازطریق تقویت ورفتارهای مناسب وتنبیه وعدم تقویت رفتاری نامناسب انجام پزیرمی شود.به جای تآکیدبربینش رفتاردرمان گرازطریق کوشش های مستقیم سعی درحل مسائل ومشلات رفتاری مراجعین دارند.

 

78-مهمترین روش رفتاردرمانی کدام است؟

حساسیت زدایی تدریجی

 

منظورازروش حساسیت زدایی تدریجی چیست؟

ازطریق این روش پاسخ های اضطرابی مراجع راکاهش داده ویاازبین می برد.دراین روش فرض براین است که بیشتراضطراب های ماازطریق یادگیری یاتقویت درگذشته به دست آمده است.بنابراین برای کاهش یاازبین بردن اضطراب های آموخته شده بایستی فردرادرموقعیت غیراضطراب آمیزقرارداده وبه تدریج اوراباموقعیت اضطراب آمیزازنظرمراجع،واردکنیم وتدریجآ میزان اضطراب اودراین موقعیت هاکاهش داده وبه طورکلی ازبین ببریم،رفتاردرمانی برای کاهش اضطراب وبه خصوص ترس های مرضی مؤثراست.

 

80-روش درمانی پزشکی زیستی راتوضیح دهید.

روش های پزشکی زیستی،مداخله درواکنش هاواعمال زیستی مراجع است.درمان های پزشکی زیستی ازطریق دارودرمانی والکتروشوک(ضربه مغزی)انجام می شود.همانطورکه نام پزشکی زیستی مشخص شده است،این گونهدرمانها از طریق پزشکان و به طور خاص روان پزشکان تجویز می شود . هدف درمان از طریق کاهش و یا از بین بردن علائم بیماری همراه با اختلال های روانی است .

صفحه ی 69:

81- روان پزشکان از چه شیوه هایی برای درمان اختلالات روانی استفاده می کنند ؟

روان پزشکان برای درمان اختلالت روانی از دارودرمانی و الکترو شوک استفاده می کنند

-در دارو درمانی : با استفاده از سه اصلی داروها، داروهای ضد اضطراب ، دارو های ضد روان پریشی دارهای ضد افسردگی اختلال های روانی را معالجه می کنند

- در درمان الکترو شوک : از طیق کنار گذاشتن الکترود های ظریفی در نواحی معیینی از قسمتهای عمقی مغز و وارد کردن جریانهای خفیفی از برق ، شوک وارد کرده که از این طریق با ایجاد فعل و انفعالات شیمیایی زیستی توانسته اند تا حدودی بعضی از اختلالات خلقی را درمان کنند

 

   82- انواع مراجعین به مرکز بهداشت روان شناسی را نام ببرید؟

افرادی برای درمان مراجعه می کنند که فکر می کنند دارای مشکل هستند و یا توسط اطرافیان به عنوان کسانی که دارای مشکل هستند شناسایی می شوند . بعضی افراد هم برای مشاوره تحصیلی ، شغلی و راهنمایی و یا برای یافتن پاسخ به احساسات مبهم و ناخوشایند خود برای درمان مراجعه می کنند .

 

83-اختلال های روانی شامل چه اختلال هایی هستند؟

انواع اضطراب،افسردگی،عادات رفتاری نامناسب وناسازگاری های سشخصی ومحیطی،نداشتن کنترل بررفتارخود،عزت نفس پایین وعدم اعتمادبه نفس،مسایل مربوط به ناسازگاری های همسران،ناسازگاری بامحیط های آموزشی وشغلی وسایراختلال های ناسازگاری است.

 

84-دلایل عدم مراجعه افرادبه مراکز خدماتی بهداشت روان شناختی چیست؟

یکی ازدلایل عدم مراجعه بعضی ازافرادبه مراکز خدمات،روان شناختی گران بوده خدمات روانی درمانی وزیرپوشش نبوده این گونه خدمات بابیمه های خدمات درمانی است.

عوامل دیگرعدم مراجعه مردم به مراکز خدمات روان شناختی عدم آگاهی یاشناخت آنها ازوجوداین گونه مراکزدرمانی است.

 

85-روان درمانی راتعریف کنید.متخصصین رون درمانی چه کسانی هستند؟

روان درمانی یک درمان حرفه ای است که به وسیله ی فردمتخصص که آموزش های لازم راگذرانده است،ارائه می شود.علاوه برروان شناسان وروان پزشکان ،افراد متخصص دیگرازقبیل مددکاران اجتماعی روان پزشکی، پرستاران روان پزشکی ومشاوران نیز به خدمات روان درمانی کمک می کنند.

 

86-دوگروه ازروانشناسانی که بیشترین خدمات روان درمانی راارائه می دهندکدامند؟

1)روانشناسان بالینی                                       2)روانشناسان مشاوره

روانشناسان مشاوره ای متخصصینی هستندکه درزمینه ی تشخیص ودرمان اختلال های روانی ومسایل ومشکلات رفتاری روزمره به افرادنیازمندبه روان درمانی کنند.روانشناسان بالینی درحوزه اختلالات روانی کمک می کنند. روان شناسان مشاوره درحوزه درمان مسائل ومشکلات سازگاری وکمک وراهنمایی به افرادفعالیت می کنند.

 

87-تفاوت روان شناسان باروان پزشکان رابنویسید.

روان شناسان بالینی ومشاوره بایستی دارای درجه دکتراباشند برای رسیدن به تخصص دکتری،پس ازطی دوره کارشناسی درروان شناسی ومشاوره،بایستی دانشجویان 5تا7سال آموزش لازم رابگزرانند.روان شناسان بالینی باید بیشترزمان دوره های آموزشی خودرادردانشگاه هاگذرانده ویک الی دوسال به عنوان کارآموزدربیمارستان های روان پزشکی،آموزش های لازم راطی کنند.روان پزشکان پزشکانی هستندکه درزمینه تشخیص ودرمان اختلال های روانی،آموزش های لازم راگذرانده اندودرمقایسه باروان شناسان،روان پزشکان بیشتربه اختلال های عمیق روانی ازقبیل اختلال های اسکیز وفرنی واختلال های خلقی که نیاز به استفاده ازدارودرمانی وسایر خدمات پزشکی دارند.

 

88-نقش مددکاران درحل اختلالات روانی بنویسید.

مددکاران روان پزشکی که ممکن است دارای درجه کارشناسی یا کارشناسی ارشدباشند،درحوزه بیماران سرپایی وکمک به بیماران وخانواده آنها درجهت ارائه خدمات اجتماعی همکاری لازم راانجام می دهندوبه عنوان تیم درمان به همراه روان شناس یاروان پزشک همراهی می کنند.

 

89-مراکز مشاوره ای روان درمانی رانام ببرید.

مطب روان پزشک،درمان گاه،واحدفوریت های روان پزشکی،بیمارستان های روان پزشکی،واحد های مشاوره ای وروان شناسی،مراکز مشاوره ای وخدمات روان شناسی درسازمان های بهزیستی وآموزش وپرورش ودانشگاه هابه ارائه خدمات مشاوره ای درزمینه مشاوره تحصیلی،شغلی،ازدواج وسایر مشکلات رفتاری روز مره بامتخصصین روان پزشک،روان شناس،مددکاران اجتماعی امکان پذیرساخته اندهمچنین ازطریق تلفن مشاورهم می توان درمواقع نیازکمک گرفت.

 

 

 

     

 

 

 

      

سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته: علوم انسانی

ساعت شروع: 10:30 صبح

مدت امتحان: 80 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان: 16/3/1388

 

 

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 1388

آزمون شماره (2) بدون پاسخ

 

ردیف

سوالات

نمره

1

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)ویژگی های مهم روش تحقیق علمی 1- کنترل 2- .................. 3- تکرار پذیری است.

ب)به ظرفیت انسان برای تغییر درمقابل تجربیات مثبت و منفی زندگی ......................اطلاق می شود.

ج)به هر نوع صفت و خصوصیاتی که از پدر ومادر منتقل می شود و در کودک ظاهر می گردد ........................می گویند.

د) به تغییرات منظم و پی در پی اززمان انعقاد نطفه تا مرگ ...........................اطلاق می شود.

 

5/0

5/0

5/0

5/0

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف)کدام لوب نقش عمده ای در ادراک بینایی دارد؟

1)آهیانه ای             2)گیجگاهی                   3)پیشانی                          4) پس سری

ب) انجام دادن همزمان کدام دو کار مشکل تر ازبقیه است؟

1)سه تا سه تا شمردم و به معلم گوش دادن               2) پنج تا پنج تا شمردن و به معلم گاه کردن

3)به تلویزیون نگاه کردن و با هم حرف زدن             4)به رادیو گوش کردن و به تلویزیون نگاه کردن

 

25/0

25/0

 

3

مفاهیم را به کلمات داده شده ربط دهید.

الف)انتخاب یکی از دو رشته بازی فوتاب و والیبال              تعارض گرایش – گرایش

ب)پاره پاره شدن بدن و آسیب پذیری آن                           مرحله فرسودگی

ج)بیمار نشدن و نخوردن دارو                                             تعارض گرایش – اجتناب

د) افزایش ترشح هورمون های بدن                                      مرحله مقاومت

 

5/0

5/0

5/0

5

 

سوالات تشریحی

 

4

یادگیری ارادی موثرتر است یا یادگیری غیرارادی؟ چرا؟

1

5

راهکارهای لازم برای بهبود نوشتن کدامند؟ توضسح دهید. (در سه سطر)

5/1

6

سلامت روانی را تعریف کنید.

1

7

ناکامی را تعریف کرده و بر چند نوع است؟ نام ببرید؟

1

سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته: علوم انسانی

ساعت شروع: 10:30 صبح

مدت امتحان: 80 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان: 16/3/1388

 

 

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال 1388

آزمون شماره (2) بدون پاسخ

8

تفاوت دوره افسردگی با دوره شیدایی را بنویسید.

5/1

9

مادری که مسئولیت مراقبت از کودک عقب مانده ی ذهنی خود را بر عهده دارد و در عین حال از بیماری کلیه رنج می برد در کدام مراحل از سندرم انطباق عمومی قرار دارد؟ چرا؟

1

10

روش درمان پزشکی زیستی را توضیح دهید.

5/1

11

ساختارهای مغزی زبان را در موارد ذی مشخص کنید.

الف)مربوط به فهم زبان است..................................

ب)مربوط به تکلم است..........................................

 

12

جداول زیر را کامل کنید.

 

الف

موارد زیر به کدام رویکردها مربوط است؟

ایجاد پرخوری و لذت

کنترل بهتر وزن

تاکید بر تعامل غرایز ذاتی و تجارب کودکی

رفتارهای اکتسابی

 

 

 

 

 

 

 

ب

نوع روش تحقیق هر کدام را مشخص کتید.

بررسی تاثیر رفتار مهربانانه درد انش اموزان اول دبیرستان

بررسی رابطه میان افسردگی و اعتماد به نفس

 

 

 

 

 

ج

مراحل شناختی پیاژه را در جدول زیر مشخص کنید.

تفکر خودمحوری

تفکر انتزاعی

تفکرمنطقی

بازتاب ارثی

 

 

 

 

 

 

 

د

دوره های روش اخلاقی کلبرگ رامشخص کنید.

رفتار بر مبنای قوانین اجتماعی

رفتار بر مبنای منفعت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

1-

2-

1-

2-

مراحل پردازش اطلاعات از گیرنده های بینایی تا قشر خاکستری مغز را مشخص کنید.

میله ها                                  مخروط ها     ®                     گیرنده های بینایی

1-

2-

1-

2-

 

 


سلول های y                           سلول های x    ®                 سلول های دو قطبی یا گانگلیون ها

 

 

 

و

نوع حافظه مورد استفاده را از نظر تولوینگ مشخص کنید.

دوچرخه سواری

دیروزبه نمایشگاه رفتم

اول فروردین شروع سال نو

پاییز برگ درختان می ریزد

 

 

 

 

 

 

 

 

«موفق باشید»                                            جمع نمره

20

 


 

سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته: علوم انسانی

ساعت شروع: 8  صبح

مدت امتحان: 80 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ آزمون: ......................

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در نوبت اول (دی ماه)

آزمون شماره (1) - بدون پاسخ

ردیف

سوالات

نمره

 

سوالات کوتاه پاسخ (در یک سطر) هر سوال (5/0)

 

1

منظور از دلبستگی چیست؟

 

2

منظور از روش تحقیق علمی چیست؟

 

3

فرضیه چیست؟

 

4

ژنوتیپ را تعریف کنید

 

5

منظور از نقش آموزی جنسیتی چیست؟

 

6

منظور از خود مرکزی کودک در دوره ی اول چیست؟

 

 

سوالات تشریحی

 

1

روان شناسی علمی را تعریف کنید.

1

2

رویکرد روان کاوی را تعریف کنید.

5/1

3

شیوه مشاوره ای مراجعه – محوری کارل راجرزرا توضیح دهید.

5/1

4

انتقاداتی که بر رویکرد انسان گرا وارد است را بنویسید.

5/1

5

به نظر شما از کدام رویکرد  می توان برای کنترل بهتر وزن افراد استفاده کرد؟

1

6

منظور از فرایند کل گرا بودن رشد انسان چیست؟ هر کدام را توضیح دهید. (3 سطر)

5/1

7

در دورهسالخوردگی فرد از نظر اریکسون دچار چه بحرانیمی شود؟

1

8

بلوغ زودرس و دیررس را در دختران و پسران مقایسه کنید.(5 سطر9

2

9

دلایل استفاده نوجوان از «خود کاذب» را بنویسید.

5/1

10

سه مرحله رشد استدلال اخلاقی در نواجوان را از نظر کلبرگ بنویسید.

5/1

 

«موفق باشید»                                            جمع نمره

20

 


 

سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته: علوم انسانی

ساعت شروع: 8  صبح

مدت امتحان: 80 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ آزمون: ......................

دانش آموزان و داوطلبان آزاد در نوبت اول (دی ماه)

آزمون شماره (1) - بدون پاسخ

ردیف

سوالات

نمره

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.(هر کدام 25/0)

 

1

اگر روان شناسی به بررسی ارتباطبین زبان و تفکر بپردازد به کدام رویکرد توجه داشته است؟

1)زیست شناختی                  2) شناختی                      3) روان کاوی                       4) رفتاری

 

2

در مثال زیر متغیرهای «مستقل» و «وابسته» به ترتیب کدامند؟

«هر قدر کودکان بازی های رایانه ای خشونت بار بیبشتری بازی کنند به همان اندازه رفتارشان پرخاشگرانه
می شود».

1)کودکان – رفتار پرخاشگرانه                                2) کودکان – بازی  رایانه ای خشونت بار

3) رفتار پرخاشگرانه – بازی رایانه ای خشونت بار     4) بازی های رایاینه ای خشونت بار – رفتار پرخاشگرانه

 

3

کدام رویکرد معتقد است که روش های علمی به تنهایی قادر نیستند علت رفتار  فرآیندهای روانی انسان را کشف نمایند؟

1)شناختی            2)رفتاری                        3) زیست شناختی                  4) انسان گرا

 

4

به تکنیکی که به افراد آموزش داده میشود تا فرآیندهای جسمانی خود مانند تپش قلب و فشارخون را تحت کنترل درآورند چه اطلاق می شود:

1)رفتار درمانی           2)بیزاری درمانی            3)پس خوران دزیستی          4)حساسیت زدایی

 

5

منظور از انعطاف پذیری در رشد:

1)  آن است که ممکن است کودک 10 ساله ای زودتر به بلوغ برسد.

2)  ظرفیت انسان برای تغییر در مقابل تجارب مثبت یا منفی زندگی

3)  آن است که خصوصیات رشد متاثر ازابعاد مختلف رشد است.

4)  آن است که تغییرات در یک جنبه از رشد به تغییرات در جنبه های دیگر رشد بستگی دارد.

 

6

رسش جنسی در نوجوان به ....................... مربوط می گردد.

1)تغییرات عمده بدنی                            2) اندام های جنسی

3)صفات ثانویه جنسی                            4)صفات اولیه ووثانویه جنسی

 

7

در دوره فعالیت های هورمونی .............. در پسران تشدید میشود و تغییرات بدنی آنها 1 تا 2 سال ............ازدختران اتفاق می افتد.

 

8

در سنین دبستان، کودکان استدلال اخلاقی خود را بر چه اساسی بنا می نهند؟

1)اصول اخلاقی           2) تشویق و تنبیه               3) نفع اجتماعی                4) نفع شخصی

 

 

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (هر کدام 25/0)

 

1

رسش مبتنی بر یک ............................است.

 

2

به تغغیرات متوالی و منظم از مان تولد تا مرگ را ............................... می گویند.

 

3

روان شناسان رشد معتقدند که ................................ نقش مهمی در زندگی فرد دارد.

 

4

موضوع روان شناسی رفتار  و ................................ است.

 

 

«موفق باشید»                                            جمع نمره

20

 


 

پرسشهای چهارگزینه ای فصل چهارم

 

 


1-اغلب مرگ ومیرهادر  قرن حاضر در نتیجه ی ....................... است.

1)بیماری های میکروبی               2)روش های غلط زندگی                             3)عدم رعایت بهداشت فردی         4)سیل و زلزله

2-از عوامل ریسک رفتاری از جمله .......................... میباشد.

1)مواد سمی وشیمیایی                 2)بیماری های میکروبی                               3)رانندگی با سرعت زیاد                              4)مشاوره

3- هدف شاخه روان شناسی .......................معرفی روش های مناسب زندگی و یپش­گیری ازبیماری براساس اصول روان شناختی است؟

1)بالینی                                     2) آموزشگاه                              3) سلامت                                  4)مشاوره

4- این گروه از روان شناسان درجهت گسترش سلامت روانی و ارائه الگوهای رفتاری مناسب به افراد تلاش می نمایند.

1)روان شناسان سلامت               2)روانپزشکان                           3)روان شناسان بالینی                 4) روانشناسان مشاوره

5-براساس تعریف سلامت روانی میتوان گفت که شخصی که بتواند با .................... سازگار گردد ازنظر سلامت روانی بهنجار خواهد بود.

1)محیط خود                              2)همسایگان                               3)اعضای خانواده                                       4)همکلاسی ها

6-درتحقیق در زمینه رویدادهای استرس زای زندگی نشان داده شده است که .....................بیشترین استرس را در فرد ایجاد می کند.

1)طلاق                                    2)مرگ همسر                            3)مرگ اعضای خانواده                              4) اخراج از کار

7-به کلیه شرایط درونی و حوادثی در محیط که فرد را تهدید یا وادار به مقابله می کند، اصطلاحاً .................گفته میشود.

1)رفتار ناسازگار                        2)استرس                                  3)فشار                      4) ایجاد کننده استرس

 

8-در شرایطی فشار، بیش ترین استرس را در فرد ایجاد میکند که...........................باشد.

1)شدید، مکرر، ناخواسته و غیرقابل کنترل                                     2) شدید، مکرر، غیرقابل پیش بینی، غیرقابل کنترل

3)شدید، ناخواسته، غیرقابل پیش بینی ،غیرقابل کنترل                       4)شدید، مکرر، ناخواسته، غیرقاب پیش بینی

9-منشا فشار روانی در فرد یکی ........................... است.

1-تعارض                  2) فشار                                     3)رفتار ناسازگار                        4)رفتار ناسازگار

10-معمولاً در شرایطی که دست یابی به یک هدف با تاخیر رو به رو می گردد .......................روی می دهد.

1)فشارروانی                             2) ناکامی                  3)تعارض                  4)فشارروانی

11-در شرایطی که فرد در انتخاب بین خواسته ها و درخواست های بیرونی که با یکدیگر متضاد یا غیر هموزن می باشند دچار مشکل می گردد. در این شرایط می گوییم فرد دچار .............................شده است.

1)فشار                                      2)ناکامی                   3)تعارض                  4)فشارروانی

12-در شرایطی که فرد با حالت دوسوگرایی (در هم آمیختن احساسات مثبت ومنفی) رو به رو می گردد در  این شرایط دچار ...................................شده است.

1)تعارض  2)تعارض گرایش – اجتناب          ج)تعارض اجتناب – اجتناب          4)فشار روانی

13-وقتی نوجوانی حوصله درس خواندن ندارد و از طرف دیگر از نمره بد نیز متنفر است در این شرایط او دچار ...................................می گردد.

1)تعارض  2)فشار روانی                            3) تعارض اجتناب – اجتناب                         4)ناکامی

14-به فردی پیشنهاد پست مدیریت شده است که برای او هم جنبه خواستنی و هم ناخواستنی دارد. لذا درقبول این پست دچار تردید است. به نظر شما مشکل فرد چیست؟

1)    فرد دچار تعارض شده است.

2)    فرد به تعارض گرایش- گرایش که حل آن مشکل است دچار شده است.

3)    فرد دچار تعارض اجتناب – اجتناب شده است.

4)    فرد به تعارض گرایش – اجتناب دچار شده است.

15-فشار روانی سبب پایخ های هیجانی در فرد می گردد و فرد ان را به صورت ..............نشان می دهد.

1)رفتار پرخاشگری                    2)اضطراب و ترس    3)رفتار مقابله ای                        4)واکنش حمله یا فرار

16-در شرایطی که فرد احساس می کند مجبور است درمورد مساله ای که دوست ندارد فکر کند و یا کارهایی را انجام دهد که از آن بی زار است در آن شرایط فرد دچار اختلال روانی ............................... شده است.

1)اضطراب فراگیر                                     2) اضطراب وسواس فکری- عملی

3)هراس                                                                    4)شخصیتی

17-افرادی که مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی هستند در دوره شیدایی:

1)    نقشه های بزرگی می کشند بدون آنکه به عملی بودن ان فکر نمایند و افکار دائمی در مورد مرگ دارند.

2)    سخت برانگیخته بوده ومدام در حال فعالیت می باشند.

3)    آشفتگی روانی – حرکتی داشته و ممکن است دست به تهاجم بزنند.

4)    شخصبیت پرخاشگر، جامه ستیز، تماس با واقعیت را از دست می دهد.

18-در این روش، هدف آن است که با فراهم نمودن یک جو حمایتی عاطفی و هیجانی برای مراجع، او به سازگاری نسبی دست یابد.

1)شناخت درمانی                        2)درمان رفتاری                         3)درماجع – محوری                   4) درمان بینشی

19-در این روش تاکید بر بازسازی فرآیند های شناختی در اختلالات روانی است.

1)درمان بینشی                           2)مراجع – محوری    3)صحبت درمانی                        4) شناخت درمانی

20-روش حساسیت زدایی تدریجی یکی ازروشهای مشهور در .........................است.

1)رفتاردرمانی                           2) شناخت درمانی                       3)صحبت درمانی                        4) مراجع – محوری


 

21-مطالعات در زمینه انواع درمان هانشان می دهد که برای کاهش اضطراب و به ویژه ترس های مرضی روش ...........................موثر می باشد.

1)صحبت درمانی                        2)رفتاردرمانی                           3) شناخت درمانی                       4)پزشکی –زیستی

22-روان پزشکان در درمان الکتروشوک و از طریق ایجاد .............توانسته اند اختلالات خلقی را تا حدودی درمان کنند.

1)موقعیت های غیراضطراب آمیز                                 2)شرایط برای کاهش اضطراب

3)فعل و انفعالات شیمیایی زیستی                                  4)عملکرد نامناسب سیستم های بیولوژیکی

23-افرادی که درحوزه درمان مسائل ومشکلات سازگاری و کمک و راهنمایی به افراد فعالیت دارند معمولاً دارای تخصص .....................................می باشند.

1)روانشناسی بالینی                    2)روان شناسی مشاوره                               3) روان پزشک                          4) روان شناسی

24-متخصصیانی که در حوزه اختلال های عمیق روانی (اسکیزوفرنی) فعالیت دارند.........................نامیده میشوند.

1) روان پزشک                          2) روان شناسی مشاوره                                              3) روان شناس                           4) روانشناسی بالینی

25-منظوراز روش های غلط زندگی عبارت است از شیوه های ........................

1)ناسازگار باسن                         2)مطابق با سلیقه شخصی                            3)زمینه ساز بیماری ها                4)تشدیددرتغییرات زندگی

26-کدام واکنش بر عهده سیستم عصبی شاخه پاراسمپاتیک نیست؟

1)تندی تنفس                               2)کاهش ضربان قلب                   3)مرطوب شدن دهان 4)افزایش سرعت عمل هضم

27-هراندازه هدف شخص قوی تر، فوری تر و با اهمیت ترباشد..........................

1)ناکامی کاهش می یابد.                                                              2)زودتر به هدف می رسد.

3)ناگامی افزایش می یابد.                                                             4) دیرتر به هدف می رسد.

28-تفاوت اختلالات اضطرابی با اختلالت شخصیت این است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت ........................

1)تماس با واقعیت ندارند.                                                             2)آشفتگی در رفتار دارند.

3)برای تغییر رفتارانگیزه ی بالایی دارند.                        4)احساس ناراحتی نمی کنند.

29-ارتباط گرم و صمیمانه و دوست داشتن دیگران جزء کدام یک از معیارهای سلامت روانی است؟

1)ادراک درست و به جا از توانایی های خود و دیگران     2)سازگاری مناسب اجتماعی

3)احساسات گسترش یافته                                                                             4)داشتن هدف در زندگی

30-چرا میزان «بیماری های وابسته به استرس» در شغلی مانند پلیسی بیش تر از بعضی مشاغل دیگر است؟

1)زیرا کارهای اضافی بر فرد تحمیل می شود.                               

2)به علت غیرقابل پیش بینی بودن ماهیت کار پلیس

3)به علت آن که از حداکثر توانایی فرد استفاده میشود.      

4)به علت آن که سرعت کار پلیس بیشتراز سایر مشاغل است.

31-در کدام از اختلالات زیر، افراد مبتلا انگیزشی برای تغییر رفتار خود نشان نمی دهد و پریشان احوالی در انها دیده نیمشود؟

1)اختلال اضطرابی    2)اختلال اسکیزوفرنی                3)اختلال روانی – فیزیولوژیکی   4)اختلال شخصیت

32-عنصر اساسی در هر تعریفی از بهداشت روانی مفهوم ....................... است.

1)سلامتی                  2) روان درمانی                         3) پیشگیری                                               4)رفتار

33-داشتن تبادلات عاطفی مناسب با انسان های دیگر و شرکت در امور دینی و اجتماعی و سیاسی نشانه ی کدام یک از معیارهای سلامت روانی است؟

1)ادراک درست و به حا از توانایی های خود و دیرگان                     2)احساسات گسترش یافته

3)سازگاری مناسب اجتماعی                                                                         4)داشتن هدف در زندگی

34-کدام ملاک جزء معیارهای سلامت روانی نیست؟

1)سازگاری مناسب اجتماعی                                         2)احساسات گسترش یافته

3)داشتن هدف در زندگی                                                               4)زندگی بدون استرس

35-روش درمانی حساسیت زدایی تدریجی، نشان دهنده ی کدام نوع درمانگری است؟

1)رواکاوی                                2)درمان بینشی                           3) شناخت درمانی                       4)رفتار درمانی

36-کدام یک از موارد زیر به ترتیب ناشی از عملکرد سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک است؟

1)    ذخیره حداکثر خون برای اعمال داخلی- ذخیره و  مصرف حداکثر خون در ماهیچه ها برای مقابله

2)    گشاد شدن مردمک چشم – تنگ شدن مردمک چشم

3)    کندی تنفس – تندی تنفس

4)    کاهش ضربان قلب- افزایش ضربان قلب

37-در کدام اختلال احساس نگرانی و ناآرامی موجب واکنش افراطی در برابر فشارهای خفیف درسراسرروز می شود؟

1)هراس                    2)وسواس فکری                        3)خلقی تک قطبی                       4)اضطراب فراگیر

38-درمان و کنترل بیماری جزء کدامیک از نواع پیشگیری است؟

1)سطح اول               2)توان بخشی                                             3) سطح دوم                                              4) سطح سوم

39-هدف روان شناسی سلامت چیست؟

1)    معرفی روش های مناسب زندگی و جلوگیری ازبیماری ها

2)    ارزیابی توانایی های هوشی و شخصیتی افراد و جلوگیری از بیماریهای روانی

3)    تطابق هر چه بیشتر خصوصیات روانی افراد با امکانات پیشگیری ازبیماری ها

4)    بهبود کارآیی روش های کارو حل مسائل انسانی میحط کار با استفاده از دانش روانشناسی

40-باورهای غلطی که در فرد بیمار وجود داشته ولی هیچ گونه واقعیت خارجی ندارد را اصطلاحاً....................گویند.

1)تعارض درونی                        2)توهم                      3)هذیان                     4)تحریف واقعیت

41-مطالعات نشان می دهد که برای کاهش اضطراب و به خصوص ترس های مرضی روش ...................موثر می باشد.

1)شناخت درمانی                        2)صحبت درمانی                        3)رفتار درمانی                          4)دارو درمانی

 

42-مطالعات نشان داده است که بعضی از رفتارهای غیرعادی را می توان از طریق مطالعه ی ...............فرد استنتاج کرد.

1)توصیفی                 2)آماری                    3)زمینه یابی                              4)روش زندگی

43-در شرایطی که نواجوانی حوصله ی درس خواندننداشته واز طرف دیگر از نمره ی بد نیز بدش می آید در این شرایط دچار .....................................شده است.

1)فشار روانی                            2)ناکامی                   3)فشار                      4)تعارض اجتناب- اجتناب

44-فرد مبتلا به اختلال روانی اضطراب فراگیر:

1)    احساس ترس از یک موقعیت مشخص دارد و حتی زمانی که آن را تصور می کند دچاراضطراب می شود.

2)    سراسر روز را با احساس ترس و تشویش سپری می کند.

3)    احساس نگرانی و ناآرامی داشته و اصولاً  می داند که ازچه چیزی می ترسد.

4)    احساس ترس از یک موقعیت مشخص داشته و در برابر آن موقعیت دچار اضطراب می شود.

45-افراد مبتلا بهاختلال روانی اسکیزوفرنیک دارای ...................می باشند.

1)    احساسات عمیق غم واندوه و ناامیدی به زندکی

2)    آشفتگی روانی – حرکتی و افکار دائمی در مورد مرگ

3)    خلق آشفته ، ناتوان در تمرکز حواس و احساس گناه نابه جا

4)    خلق آشفته و هیجان های نامناسب و وبدون توجه به موقعیت

46-ستاد مبارزه بامواد مخدر در برنامه ریزی های انجام شده تصمیم دارد تا شرایط درمان افراد معتاد را فراهم کرده وودر عین حال معتاد را کنترلنماید. این اقدامات در جهت .......................صورت می گیرد.

1)پیش گیری              2)پیش گیری اولیه       3)پیش گیری ثانویه                      4)پیش گیری ثانویه


 

پاسخ پرسشهای چهارگزینه ای فصل چهارم

 

 

 

 


1)        2                              12)2                                          23)2                                          34)4                                          45)4

2)        3                              13)3                                          24)1                                          35)4                                          46)3

3)        3                              14)4                                          25)3                                          36)2

4)        1                              15)2                                          26)1                                          37)4

5)        1                              16)2                                          27)3                                          38)3

6)        2                              17)2                                          28)4                                          39)1

7)        4                              18)3                                          29)2                                          40)3

8)        2                              19)                                           30)2                                          41)3

9)        1                              20)1                                          31)4                                          42)4

10)     2                              21)                                           32)3                                          43)4

11)     3                              22)3                                          33)2                                          44)2


 

پرسشهای فصل چهارم با پاسخ تشریحی

 

 


1-فوتبالیستی که هنگام زدن پنالتی پایش ناگهان پیچ می خورد و توپ را به خارج از دروازه هدایت می کند، احتمالاً تحت تاثیر کدام نوع ناکامی قرار می گیرد؟

اگر فرد پیچ خوردگی پا را ناشی از ناهمواری زمین بداند ناکامی او بیرونی محسوب میشود.

2-سپهر کارگ یک کارخانه است به علت مخالفت سر کارگر از دریافت پاداش ماهانه محروم شده است، سپهر ناراحت است و تصمیم دارد مسئله را با مدیر کارخانه در میان بگذرد او کدام واکنش دربرابر ناکامی را انتخاب کرده است؟

سپهر برای رسیدن به هدف کوشش و جدیت به خرج می دهد.

3-مریم به دلیل موفقیت درکنکور سراسری هدیه ی نقدی از خانواده ی خود دریافت می کند. او مردد است هدیه را پس انداز کند و یا وسیله ی مورد نیاز خود را خریداری نماید. مریم کدام تعارض را تجربه می کند؟ چرا؟

تعارض اجتنابی – گرایشی ، مریم تمایل دارد وسیله مورد نیاز خود را با این پول تهیه کند (گرایش) اما از طرف دیگر می داند برای امور مهمتر در آینده نیاز به پول دارد بنابراین نباید این پول راخرج کند. (اجتناب) در نتیجه او در حالتی است که تعارض گرایشی – اجتنابی را تجربه می کند.

4-لاله گاهی در موقعیت خانوادگی خود دروغ می گوید و سطح اجتماعی ، اقتصادی خو درا غیر از آن چه که هست معرفی می کند، دوستان او متوجه این موضوع شده اند و واکنش قهرآمیز نسبت به او اتخاذ کرده اند، به نظر شما راه منطقی تری که دوستان لاله در پیش گیرند چیست؟

دوستان لاله می توانند در وهله اول او را نسبت به پی امدهای اجتماعی رفتار وگفتارش آگاه سازند و از او بخواهند واقعیت را ان طور که هست بپذیرد و در وهله بعدی از لاله بخواهند تا با مشاور مدرسه گفتگو کند.

5-یک ماه گذشته ی زندگیخود رامرور کندی و ببینید در رابطه با فشارهای روانی ایجاد شده از کدام نمونه واکنش دربرابر فشار روانی استفاده کرده اید؟ پاسخ خود راتحلیل کنید.

پاسخ به این سوال شخصی می باشد اما برای نمونه به شرح یک مشکل فرضی پرداخته میشود.

محمود مدتی است با پدر خود اختلاف پیداکرده است، امروز نیز به خاطر مسایل انضباطی از مدرسه اخراج شده است او ناراحت و پریشان به طرف خانه حرکت می کنداما اضطراب از تنبیه شدن به خانه نمی رود ( او راه حل فرار را انتخاب می کند) تا دیروقت بیرون می ماند ودرنهایت به خانه یکی از دوستان می رود البته این مسئله گاهی به سادگی حل نمی شود راه حل دیگر روش مبتنی بر روش حل مسئله است. محمود می تواند با مشورت با یک بزرگتر یا مشاوره مدرسه از آنها برای رو به رو شدن با موقعیت سخت کمک بگیرد.

6-مادری را در نظر بگیرید که مسئولیت مراقبت از کودک عقبت مانده ی ذهنی12 ساله ی خود را تاکنون و برعهده داشته او در حال حاضر به افسردگی مزمن مبتلا است و ازناراحتی قلبی نیز رنج می برد، این مادر  کدام یک از مراحل سندرم انطباق عمومی را تجربه می کند؟ دلیل خود را ذکر کنید.

این مادر در مرحله فرسودگی قرار دارد چرا که به احتمال زیاد فشارروانی داشتن یک بچه معلول ذهنی را تحمل کرده ونتوانسته با این وضعیت به سازگاری برسد، بنابراین افسرده شده و از لحاظ بدنی نیز آسیب دیده است.

7-جواد دانش آموز سال سوم دبیرستان است. از انتخاب رشتنه ی خود احیای رضایت ندارد. هدفی برای آینده ندارد و در سردرگمی به سر می برد، ولی هر روز به مدرسه می رود و در حد متوسط تکالیف درسی خود را انجام می دهد در رابطه با سلامت وعدم سلامت روانی جواد بحث کنید.

از آن جایی که درتعریف سلامت روانی به ویژگی هایی همچون هدفمند بودن زندگی، آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود و حل منطقی مسایل اشاره شده است، جواد در وضعیت فعلی از این ملاک های سلامت روانی فاصله دارد.

8-تاکنون در رابطه بامسائل محیط پیرامون خود اضطراب را تجربه کرده اید؟ یک مورد ان را در نظر بگیرید و در رابطه باطبیعی و یا غیر طبیعی بودن آن بحث کنید.

ترس هایی مثل رد شدن از عرض یک اتوبان شلوغ می تواند طبیعی باشد امام اضطراب شدید از سخنرانی در یک جمع یا یک مهمانی میتواند غیرطبیعی باشد.

9-چند نوع ترس طبیعی را نام ببرید. آیا ترس غیرطبیعی در شما وجود دارد؟ آن ترس چیست؟ در رابطه با آن چه کار باید بکنید؟

ترس از حیوانات گزنده، ترس از قرار گرفتن در لبه یک پرتگاه ، ترس از یک بیماری مسری از جمله ترس های طبیعی هستند اما ترس از دست دادن یک فرد بدون و دلیل ترس از مردن، ترس از مکان های شلوغ ترس های غیرطبیعی هستند، که باید برای حل این مشکل به روان شناسان مراجعه کرد.

10-معمولاً اغلب مردم ترجیح می دهند ارتباطی با فردی که به طور مثال، از اختلال خلقی دو قطبی رنج می برد برقرار نکنند (در مقابل فردی که از یک بیماری جسمی رنج می برد) علت این رفتار را شما چگونه توجیه می کنید؟ برای تغییر این ر فتار درمردم شما چه پیشنهادی می توانید ارائه دهید؟

این امر به دلیل این است که مردم نمی دانند با فردی که افسردگی شدید یا بیش فعالی دارد چگونه رفتار کنند و یا فکر می کنند آن فرد می تواند بسیار خطرناک باشد برای مقابله با این مسئله می تواند به مردم آموزش های لازم برای برخورد با این گونه افراد را اموزش داد.


 

فعالیت های فصل چهارم

 

 


فعالیت 7-4

تعارض خرید یا پس انداز پولی که از والدین گرفتعت است. راه حل دیگر: در تعارضات با کمک گرفتن از والدین و دیگر افراد مورد اعتماد وجوه مثبت و منفی هدف مورد نظر بیشتر بررسی می گردد تا در نهایت تصمیم نهایی اتخاذ شود.

میل به ورزشهای رزمی و هم زمان ترس از آسیب دیدن

 

فعالیت 8-4

عدم اجازه برای رفتن به یک مهمانی دوستانه

روش مقابله جنگ کردن: نوجوان با مادر خود بر سر رفتن به مهمانی مشاجره لفظی می کند.

روش گریز یا فرار: نوجوان برای رسیدن به خواسته خود سعی در فرار از خانه می کند.

روش حل مساله: نوجوان با مادر خود در مورد اثرات مثبت یا منفی شرکت در مهمانی بحث می کند و قرار می گذارند کاری که عاقلانه و صحیح باشد را انجام دهد.