موضوعات روانشناسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل اول                            (کلیات)

1-          حوزه های فعالیت روان شناسان را بنویسید؟

·         روان شناس محققی است که در زمینه ی شناختی آموزش دیده و با ساخت هزاران مرحله ی یک برنامه ی رایانه ای به رایانه مانند یک کودک زبان آموزی را یاد می دهد.

-          روان شناس محققی است که در زمینه ی روان شناسی فیزیولوزیک آموزش دیده است.

-          روان شناس جنایی به قاضی،و طرفین دعوی کمک میکند.

-          روان شناس تربیتی به حل مسائل آموزش دانش آموزان میپردازد.

2-فایده ی مطالعه ی روان شناسی چیست؟

1-          آگاهی مختصری از واقعیت های بنیادی و روش های پزوهشی در علم روان شناسی را به ما میدهد.

2-          به ما کمک میکند که بفهمیم چرا هر فردی به شیوه ی معینی می اندیشد و رفتار می کند و بصیرتی نسبت به نگرش ها و رفتار های خود و دیگران پیدا می کنیم.

3-          روان شناسی به ما کمک می کند تا ادعا هایی را که به نام روان شناسی در جامعه مطرح می شود را ارزیابی کرده و درستی و نا درستی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

           3- روان شناسی از چه سالی به عنوان یک علم تجربی شناخته شد؟

                      - سال 1879 در پاسخ به این سوال که (انسان چگونه رفتار  می کند).

 

4-روان شناسی علمی را تعریف کنید؟

·         روان شناسی علمی شاخه ای از علم تجربی است. و از قواعد و ضوابط علم تجربی استفاده می کند.

5-هدف اصلی و بنیادی فعالیت علمی چیست؟

         الف:رسیدن به توصیفی آزمون پذیر و تجربی از حوادث و رویداد ها

         ب:پیش بینی پدیده ها کهع این هدف زمانی تحقق می یابد که توصیفی تجربی         انجام شده باشد.

         ج:اگر پیش بینی دارای اعتبار بالا باشد می تواند به رابطه ی علت و معلولی  بین پدیده ها پی برد.

6-روان شناسان در توصیف رفتار تحت تاثیر ........و........خود قرار دارند.

            ارزش ها ،پیش داوری های شخصی

7-منظور از روش تحقیق علمی چیست؟

·                جست وجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین روش تحقیق علمی گفته می شود.

8-در روش تحقیق علمی جمع آوری داده ها بایستی ...........باشد و نظریه ها در این فرایند به طور منظم مورد بررسی قرار گرفته و هر جا که لازم باشد...........یابد.

        تجربی ، تغییر

9-ویزگی های مهم روش تحقیق علمی را نام ببرید.

                         1-کنترل

         ویزگی ها    2-تعریف عملیاتی

                         3-تکرار پذیری

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10-منظور از کنترل در روش تحقیق علمی چیست؟

·         اینست که محقق برای آن که تاثیر یک متغیر را بر متغیر دیگر بررسی کند باید سایر متغیر های تاثیر گذار را شناسایی و تاثیر آن را به حداقل برساند.

·         مثلا:در بررسی تاثیر خواب بر توانایی رانندگی باید متغیر های تاثیر گذار دیگر مثل مهارت در رانندگی و تجارب گذشته را کنترل کنیم.

11-تعریف عملیاتی در روش تحقیق علمی به چه معناست؟

 • به این معنا که دانشمندان باید از وازه های مورد نظر خود،تعریف دقیقی ارائه دهند به طوری که بتوانند آن ها را اندازه گیری کنند و یا به صورت کمی نشان دهند مثل تعریف وازه پرخاشگری ،اضطراب ،هوش

12-منظور از تکرار پذیری در روش تحقیق علمی چیست؟

 • منظور اینست که تحقیقات علمی به گونه ای سازماندهی شوند که بتوان به نتایج یکسانی در آزمایش های مکرر رسید.

13-یک نظریه علمی از طریق دو فرایند..........و.............. انجام می شود.

 • استقرا،قیاس

14-اولین قدم در ایجاد دانش...........است.

 • استقرا

15-روش استقرایی را با ذکر مثالی توضیح دهید.

 • در روش استقرا از جز به کل می رسند یهنی با جمع آوری داده های منظم و با روش تجربی به یک نظریه علمی می رسند.مثلا:برای بررسی رفتار پرخاشگرانه در کودکان،که به دلیل مشاهده ی رفتار های پرخاشگرانه فیلم های تلویزیونی است به مشاهده ی دقیق و جمع آوری اطلاعات از رفتار کودکان در موقعیت های گوناگون می پردازیم و با بررسی دقیق اطلاعات به دست آمده از طریق استقرا در می یابیم که پرخاشگری کودکان ناشی از تماشای فیلم های پرخاشگرانه است.

16-ارائه یک نظریه علمی از طریق قیاس را باذکر مثال توضیح دهید؟

 • قیاس از کل به جز رسیدن است یعنی بعد از مشاهدت اولیه یک حدسی که قابل بررسی باشد در مورد پدیده می زنیم. مثلا:تماشای خشونت منجر به رفتار پرخاشگرانه در کودکان می باشد که پس از این حدس از طریق جمع آوری اطلاعات و آزمایش و بررسی داده ها فرضیه خود را تایید یا رد می کنیم.

17-فرضیه چیست؟

 • به حدس های اولیه ی قابل بررسی تجربی در مورد پدیده ها فرضیه می گویند.

18-چرا یافته های روان شناسی به دقت و قدرت سایر یافته ها علوم فیزیک و شیمی نیست؟

 • برای این که موضوم مورد مطالعه ی روان شناسی انسان است و انسان به دلیل پیچیدگی و ملاحظات انسانی و اخلاقی به سادگی سایر پدیده ها نمی تواند مورد مطالعه ی علمی با روش های منظم کنترل شده قرار گیرد.

19- موضوع روان شناسی چیست؟

 • رفتار و فرایند های روانی است.

20-منظور از رفتار چیست؟

 • کلیه حرکات،اعمال و رفتار های قابل مشاهده ی مستقیم و غیر مستقیم است.

21-منظور از فرایند های روانی چیست؟

 • کلیه اعمال روانی از قبیل احساس،ادراک،تفکر،یادگیری،حافظه،زبان،انگیزش،هیجان وشخصیت را فرایند روانی می گویند.

22-در روان شناسی یک پدیده روان شناختی از منظر های متفاوت و با روش های متفاوتی مورد بررسی قرار می گیرد که به آن...............میگویند.

 • رویکرد

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23-منظور از رویکرد در روان شناسی چیست؟

 • راهی برای توضیح و تبیین رفتار و روش ها و شیوه هایی است که از طریق آن رفتار را مورد بررسی قرار میدهند.

24-پنج رویکرد اصلی در روان شناسی کدامند؟

 • 1-شناختی        2-زیست شناختی          3-رفتاری        4-روان کاوی          5-انسان گرایی

25-رویکرد زیست شناختی را در یک سطر توضیح دهید؟

 • رویکرد زیست شناختی رفتار، تفکر، احساس، انگیزش، هیجان،سلامت و بیماری را با ساخت فیزیولوزیک بدن مرتبط می داند و برای تو صیف  و تبیین کارکرد های روانی از این رویکرد استفاده می شود.

26-رویکرد روان کاوی را تعریف کنید؟

 • رویکرد روان کاوی در تبیین تحول انسان به نقش تعامل غرایز ذاتی و تجارب اولیه ی دوران کودکی تاکید دارد و معتقد است که نیرو های ناخودآگاه هستند که موجب بر انگیخته شدن رفتار می شوند از نظر آنان نوزادان با غرایز زیستی ذاتی به دنیا می آیند و این غرایز دارای بنیاد های بدنی هستند که اگر ارضاء نشوند باعث مشکلاتی در بزرگسالی می شوند.این دیدگاه همچنین برانگیخته شدن رفتار را ناشی از نیرو های ناخودآگاه ذهن می داند.

27-از نظر دیدگاه روان کاوی فروید عاملی که موجب بر انگیخته شدن رفتار می شود چیست؟

 • نیرو های ناخودآگاه ذهن است که موجب بر انگیخته شدن رفتار می شود و هر زمانی که کشش های غریزی چون پرخاشگری با موانعی برخورد کنند یا ارضا نشوند ‍‍‍}خود}با استفاده از مکانیسم های دفاعی از قبیل سر کوبی و انکار سعی می کند با شرایط پیش آمده سازگار شود در دیدگاه روان کاوی فروید احساسات و افکار به طور غیر مستقیم و خارج از حیطه ی آگاهی فرد عمل می کنند.

28-منطقه بندی کردن کنش مغز در چه سالی توسط چه کسی صورت گرفته است؟

 • سال 1861پل بروکا به وسیله ی تکه برداری پس از مرگ نشان داد که عدم توانایی در سخن گفتن بیمار نتیجه ی یک نارسایی از یک منطقه ی خاص مغز میباشد.

29-تحقیقات کارل لشلی در چه زمینه ای بوده است؟

 • لشلی در دهه ی 1920 نشان داد که اگر قسمتی از کورتکس مغز موش ها برداشته شود،به یادگیری و حافظه ی انها صدمه وارد میشود لشلی از روشی به نام عضوبرداری که برداشت قسمتهایی از مغز بوسیله ی عمل جراحی یا سوزاندن با الکترود است استفاده کرد و نشان داد که مقدار از بین برده شده بافت مغز در ایجاد رفتار نقش مهم دارد.

30-تحریک الکتریکی مغز در رویکر زیست شناسی چگونه صورت می گیرد؟

 • با استفاده از تحریک الکتریکی نورون ها به خصوص در ناحیه ی هیپوتالاموس می توان موجب ایجاد پرخوری،لذت و کم خوری شد.

31-منظور از سندرم تطابق عمومی چیست؟

 • سندرم یا نشانگان بیماری جسمی،روحی،ذهنی به بررسی تعامل بین فرایندهای روانی و تغییرات فیزیولوژیک در بدن میپردازد و توسط هانس سلیه صورت گرفته است.وی به بررسی تغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روانی در حیوانات و انسان ها پرداخته و در تحقیقات خود نشان داد که استرس ناشی از تغییرات بدنی در تعامل با عوامل روان شناختی فشار روانی را به وجود می اورد.

32-منظور از دلبستگی چیست؟

 • تمایل کودک به برقراری نوعی رابطه ی نزدیک با افرادی معین و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد را دلبستگی می گویند.

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33-آزمایش..........با میمون ها نشان داد که دلبستگی مادر-فرزندی چیزی فراتر از نیاز به..........است.

 • هارلو-غذا

34-جان بالبی چه تحقیقی در زمینه کاوی انجام داد؟

 • وی نشان داد که ناتوانی کودک در برقراری پیوند دلبستگی استوار با مادر یا مراقبت او در سال های اولیه ی زندگی،با ناتوانی او در برقراری روایط فردی نزدیک در دوره ی بزرگسالی ارتباط دارد.

35-نظریه ی فروید............است.

 • جبرگرا

36-چرا روان شناسان معتقدند نظریه فروید جبرگراست؟

 • زیرا معتقد است که رفتار کودک به وسیله نیرو های ذاتی تعیین شده اند ورفتار بزرگسالی نیز به وسیله تجارب دوران کودکی شکل می گیرد. همچنین این نظریه بر اساس مدل های زیستی ارائه شده است و نقش اراده ی آزاد و نقش عوامل محیطی را بیش از حد ناچیز و ناممکن می داند.

37-رویکرد رفتاری را تعریف کنید؟

 • در این رویکرد اعتقاد بر این است که تمام رفتار های ما اکتسابی است و هنگامی که ما به دنیا می آییم،شبیه یک جعبه ی تو خالی و یا لوح سفیدی هستیم که تجربه و تعامل با محیط ،رفتار ما را می سازد.در واقع ما نتیجه شکل گیری محرک ها و پاسخ هایی هستیم که در واکنش به محیط فرد می دهیم.

38-چرا به رویکرد رفتاری (رفتار گرایی)می نامند؟

 • زیرا این رویکرد صرفا روی رفتار قابل مشاهده تاکید می کند و به ریشه رفتار توجه خاصی ندارد.

39-هدف رفتار درمانی چیست؟

 • آنست که رفتار های ناسازگارانه را حذف و رفتارهای مطلوب را جایگزین سازد.

40-حساسیت زدایی منظم در رفتار درمانی را با ذکر مثالی توضیح دهید؟

 • به فردی که اختلال اضطراری هراس دارد ابتدا آموخته می شود که آرام شود.به تدریج عامل ترس زا را در فرایند گام به گام به فرد ارائه می دهند تا جایی که او بتواند تماس واقعی و بدون اضطراب با آن داشته باشد.

41-بیزاری درمانی یک نوع رفتار درمانی است که اصولا برای درمان..........مورد استفاده قرار می گیرد.

 • اعتیاد

42-پس خوراند زیستی چه نوع تکنیکی است؟

 • تکنیکی است که به افراد آموزش داده می شود تا فرایند های جسمانی خود مانند تپش قلب و فشار خون را که پاسخ هایی خودکارند و معمولا تحت کنترل ارادی فرد نیستند مهار کنند و به بیماران دستگاهی وصل می شود و از آنان خواسته می  شود که باشند وبرای کاهش ضربان قلب خود کوشش کنند پس هنگامی که اطلاعات داده شده توسط دستگاه پایین تر از سطح تعیین شده باشد زنگی با صدایی طنین انداز می شود و افراد سعی می کنند تا آن سطح را حفظ کنند.

43-چرا روان شناسان معتقدند که رویکرد رفتاری یک رویکرد مکانیسمی(ماشینی)است؟

 • زیرا آگاهی،ذهن،تجربه و هیجانات را مورد غفلت قرار می دهند.

44-چرا معتقدند که رویکرد رفتاری جبرگرایانه است؟

 • زیرا رفتار را ناشی از شکل گیری عوامل صرفا محیطی می داند و نقش عوامل درونی از قبیل انگیزش،ادراک و تفکر را نادیده می گیرد.

45-رویکرد شناختی را تعریف کنید؟

 • این رویکرد ذهن را شبیه یک رایانه می داند که در بر گیرنده ی فرایند هایی چون درون داد،ذخیره سازی و یادآوری دادهاست.آنها معتقدند که یک نظام پردازش اطلاعاتی وجود دارد که اطلاعات را تغییر داده و یا انتقال می دهد.این رویکرد همچنین بر اهمیت فرایند های میانجیگر(مانند درک و تفکر)که بین یک محرک و پاسخ روی می دهد تاکید دارد و به فرایند های ذهنی(شناخت)اهمیت می دهد.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-رویکرد غالب در اکثر حوزه های روان شناسی از جمله روان شناسی اجتماعی،تربیتی،آسیب شناسی روانی............است.

 • رویکرد شناختی

47-تفاوت بین انسان وماشین در رویکرد شناختی کدامند؟

 • اولا انسان فراموش میکند ولی رایانه فراموش نمی کند.
 • دوما مردم عاطفی و غیر منطقی اند اما رایانه ها منطقی و بی عاطفه اند.

48-کدام رویکرد بین رویکرد رفتار گرایی و روان کاوی قرار گرفت؟

 • انسان گرایی

49-کدام روان شناس چه رویکردی را به عنوان نیروی سوم در روان شناسی نام گذاری کرد؟

 • (ابراهام مازلو)رویکرد انسان گرایی

50-فرض رویکرد انسان گرا بر چه چیزی استوار است؟

 • این رویکرد انسان را به عنوان فردی آزاد و دارای استعداد برای زشد و خود شکوفایی در نظر می گرفت روان شناسان انسان گرا بر این باورند که روان شناسی باید با تجربه غیر عینی(ذهنی)و هشیار فرد مرتبط باشد.این رویکرد بر تجربه ی منحصر به فرد انسان ها و آزادی برای انتخاب سرنوشت فرد تاکید داشته و استفاده از روش های علمی مرسوم را برای مطالعه ی انسان نا مناسب می داند و معتقد است هر فردی مسئول اعمال خویش است و تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نمی گیرد و انسان تنها کنترل کننده ی رفتار خود می باشد.

51-چرا رویکرد انسان گرا باروش های مرسوم علمی مخالف است؟

 • زیرا معتقدند که استفاده از روش های مرسوم علمی ویزگی های فردی را به حداقل می رساند و تاکید آن ها بیش تر بر رفتار مشترک انسان ها است.

52-بنیانگذار حرکت مشاوره ای در رویکرد انسان گرا کیست؟

 • کارل راجرز

53-روش روان شناسان انسان گرا برای کمک به درمان جویان..........است.

 • حرکت مشاوره ای

54-شیوه مشاوره ای مراجع-محوری کارل راجرز راتوضیح دهید؟

 • او معتقد است که هر فردی در مرکزیت دنیای تجربی خود واقع شده است.احساسات وافکار این دنیای خصوصی تنها از طریق خود فرد قابل دسترسی بوده واز طریق اندازه گیری خارجی امکان پذیر نیست.وی معتقد است که واقعیت آن چیزی است که فرد آن را دریافت می کند بهترین روش برای رسیدن و فهمیدن رفتار تنها از طریق درک دنیای درونی فرد امکان پذیر است.

55-ابراهام مازلو نیاز های انسان را به چند دسته تقسیم می کند؟

 • او معتقد است که نیاز ها در سلسله مراتب حداقل در همه ی افراد ذاتی است و نیاز هایی در سطح پایین مانند گرسنگی و تشنگی باید کمی تا قسمتی ارضا شوند تا نیاز های بالا تر سلسله مراتب با اهمیت گردند مازلو نیاز به خودشکوفایی نیاز برای تحقق خود و درک کامل تواناییی فرد را به عنوان پیشرفت در ارضای نیاز ها می دانست.

56-انتقاداتی که بر رویکرد انسان گرا وارد شده است را بنویسید؟

 • اول اینکه تمام آن چیزی را که فرد از خود گزارش میدهند نمی تواند همان چیزی باشد که آن ها را تجربه می کند. زیرا هر فرد سعی می کند بهترین تصویر را از خود ارائه دهد هر چند آن گونه نباشد.دوم اینکه رویکرد انسان گرا مبهم بوده و آزمایش پذیر نمی باشد. سوم اینکه نظریه ها در این رویکرد به گونه ای معرفی می شوند که امکان تایید پذیری آن ها نیست.

57-روش های تحقیق در روان شناسی را نام ببرید.

1.       روش آزمایشی

2.       مطالعات همبستگی

3.       مشاهده ی طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ58-روش آزمایش را با ذکر مثالی توضیح دهید؟

 • در روش آزمایش ما از دو متغیر مستقل و وابسته استفاده می کنیم. تا تاثیر یکی را بر دیگری نشان دهیم. به عنوان مثال فرضیه ما اینست که سر و صدا موجب کاهش یادگیری می شود برای بررسی این فرضیه عملکرد دو گروه را زیر نظر می گیریم یک گروه از افراد که در معرض سر و صدا نیستند و به بررسی دو متغیر سر و صدا و یادگیری می پردازیم البته ار این آزمایش به تمامی عوامل موجود در دو گروه آزمایش مثل نور،حرارت،هوش،جنسیت،استعداد،سن و غیره با هم مساوی باشند. تا بتوانیم بگوییم که تفاوت دو گروه در یادگیری ناشی از متغیر مستقل بوده است یا نه.

59-متغیر چیست؟

 • به صفت یا خصلتی که مقادیر گوناگون داشته باشد متغیر می گویند.

60-متغیر مستقل چیست؟

 • متغیری است که به طور مستقیم به وسیله آزمایش گر دستکاری می شود یعنی سر و صدا متغیر مستقل که ما به یک گروه سر و صدا می دهیم و گروه دیگر را در سکوت نگه می داریم.

61-متغیر وابسته چیست؟مثال بزنید.

 • به جنبه هایی از رفتار که می تواند اندازه گیری و یا ارزیابی شود می گویند مثل یادگیری که تحت تاثیر متغیر مستقل است.

62-ویزگی روش آزمایش چیست؟

 • اینست که امکان نتیجه گیری رابطه ی علت و معلولی را فراهم می سازد.در واقع متغیر مستقل مثل سر و صدا علت و متغیر وابسته یا(یادگیری)را معلول می گویند.

63-مزایای روش آزمایش چیست؟

 • تکرار پذیر بودن از مزایای روش آزمایشی است که اگر آزمایش با شرایط کاملا کنترل شده ای انجام شده باشد این امکان برای سایر محققان فرد خواهد بود که نتایج آزمایش را دوباره تکرار کنند.یعنی واقعی بودن نتیجه آزمایش را نشان می دهد.

64- معایب انجام روش آزمایش در آزمایشگاه چیست؟

 • در شرایط آزمایشگاهی روان شناسان می کوشند تا زندگی واقعی را در شرایط  آزمایشگاهی آن که قاعدتا از شرایط طبیعی آن در خارج آزمایشگاه متفاوت خواهد بود ایجاد کنند که می توان به آن عنوان مصنوعی داد.

از سوی دیگر بیشتر مواقع بررسی ویزگی های روانی در شرایط آزمایشگاهی امکان پذیر نیست زیرا رفتار در آن شرایط مصنوعی است و از طبیعی خارج می شود.

65-مطالعات همبستگی را با مثالی توضیح دهید؟

 • در مطالعات همبستگی همزمانی دو رویداد را مورد توجه قرار می دهیم و هیچکدام از متغیر ها علت متغیر دیگر نیست بلکه صرفا این دو متغیر یکدیگر اتفاق می افتد مثل حرارت و گرمی آفتاب که موجب می شود آسفالت خیابان ها نرم شود و مردم هم لباس کمتری بپوشند که هیچکدام علت دیگری نیست.

66-چرا روان شناسان ترجیح می دهند که از روش مطالعات همبستگی استفاده کنند؟

 • اولا بررسی بسیاری از فرضیه های روان شناختی از طریق مطالعات آزمایشی امکان پذیر نمی باشد.
 • ثانیا از طریق مطالعات همبستگی می توان تعداد زیادی از متغیر ها را در یک زمان محدود مورد بررسی قرار داد.
 • ثالثا تحقیقات هم بستگی اطلاعات مفیدی برای محقق فراهم می کند که با توجه به آن اطلاعات ضرورت استفاده از مطالعات آزمایشی منتفی می شود.

67-مشاهده ی طبیعی چگونه صورت می گیرد؟

 • هنگامی که رفتار دخالت آزمایشگر مورد بررسی قرار می گیرد.

68-رویکرد مشاهده ی طبیعی توسط کردار شناسی چون............مطرح شد.

 • لورنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69- کردار شناسان چگونه به مشاهده یطبیعی رفتار می پردازند؟

 • آنها رفتار حیوانات را در محیط و زیستگاه های طبیعی آن ها و نه در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می دهند و اطلاعات بیش تری را در مقایسه با شرایط آزمایشی از زندگی حیوانات به دست می آورند.

70-چه کسی با استفاده از روش مشاهده ی طبیعی مطالعه ای در مورد رفتار انسان انجام داده است؟

 • آندزسون

71-چه کسانی با استفاده از مشاهده ی طبیعی به بررسی زفتار پرداختند؟

  1. لورنز
  2. آندرسون

       72-آندرسون در خصوص استفاده از روش مشاهده ی طبیعی چه تحقیقی انجام داد؟

 • وی رفتار کودکان را در پارک لندن در خصوص میزان فاصله گرفتن کودک از مادر اندازه گیری کرد و مشاهده کرد که کودکان زیر 3 سال بیش از 6 الی 7 متر از مادر خود دور نمی شوند که این مطالعه زمینه ساز مطالعات در خصوص زفتار دل بستگی بوده است.

73-مزایای روش مشاهده طبیعی چیست؟

 • عدم آگاهی شرکت کنندگان در مشاهده است که این عدم اطلاع افراد مورد مشاهده باعث می شود رفتار خود را به طور طبیعی انجام دهد. که از این طریق اطلاعات سودمند و مفیدی به دست می آید.

74-معایب روش مشاهده چیست؟

 • عدم کنترل آزمایشگر روی رفتار است.همچنین اطلاعاتی که از طریق مشاهده طبیعی به دست می آید نمی تواند    رابطه ی علت و معلولی را نشان می دهد.

75-حوزه های تحقیقی در روان شناسی را نام ببرید؟

  1. تحقیقات بنیادی
  2. تحقیقات کاربردی

       76-هدف اصلی در تحقیقات بنیادی در روان شناسی چیست؟

 • گسترش و افزایش دانش ما در مورد پدیده ی مورد نظر و به طور خاص رفتار می باشد.

77-هدف اصلی در تحقیقات کاربردی چیست؟

 • استفاده یعلمی از یافته های روان شناسی در زندگی روزمره است.

78-حوزه های تحقیقات بنیادی روان شناسی را نام ببرید؟

  1. شناختی که به پردازش اطلاعات در زمینه های توجه،حافظه،یادآوری،تفکر و زبان می پردازد.
  2. رشدی که به رشد انسان در جنبه های عقلانی،جسمانی،هیجانی و اخلاقی توجه دارد.
  3. اجتماعی که به نحو و چگونگی ارتباط فرد با دیگری شامل نگرش ها،ادراک اجتماعی و غیره می پردازند.
  4. تفاوت های فردی که به تفاوت بین انسان ها در زمینه ی انسان ها در زمینه ی هوش،شخصیت و اختلال رفتاری می پردازد.

 

 

.محققی مایل است تأثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی را در یادگیری دانش آموزان مورد مطالعه قرار دهد.آزمایشی طراحی کنید و موارد زیر را در آن مشخص نمایید.  

الف)متغیر وابسته و مستقل را مشخص کنید.        ب)گروه آزمایشی وکنترل را معرفی کنید.

ج)عوامل کنترل کننده را نام ببرید.                  د)آزمایش را اجرا کنید و نتیجه ی فرضی را گزارش دهید.

متغیر مستقل:نرم افزار آموزشی                 متغیر وابسته:پیشرفت تحصیلی

استفاده از نرم افزارهای آموزشی شامل(برنامه های کامپیوتری,اسلاید ,فیلم,طلق شفاف,پوسترو غیره)متغیر مستقل و میزان یادگیری دانش آموزان متغیر وابسته است و گروه آزمایش کلاس 301 انسانی شامل دانش آموزانی هستند که در شرایط آزمایش قرار گرفته و از نرم افزارهای آموزشی برای آنان استفاده شده است و گروه کنترل 302 انسانی دانش آموزانی هستند که با روش سنتی و بدون استفاده از نرم افزارها و وسایل آموزشی تحت آموزش قرار می گیرند عوامل کنترل کننده این است که که در همه ی گروههای آموزشی از یک نوع نرم افزار آموزشی دیداری یا شنیداری یا سمعی یا بصری استفاده میگرددسطح هوشی دانش آموزان با توجه به توزیع نرمال و سطح معدل آنان به صورت تصادفی انتخاب شده است پس از آزمایش بین دو گروه آزمایش و کنترل  مشاهده می شود که تفاوت معناداری در سطح یادگیری آنان وجود دارد یعنی گروه آزمایش سطح نمرات بهتری از گروه کنترل داشته است.

8.دو موضوع تحقیقی بنویسید که از طریق مطالعات هم بستگی قابلیت اجرا داشته باشد.

رابطه بین رهبری مدیریت واحد آموزشی و میزان رضایت شغلی دبیران_رابطه هوش و خلاقیت,رابطه بین سبک های اسنادی و عزت نفس دانش آموزان_بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و اعتماد به نفس در کودکان.

9.روان شناسی قصد دارد رفتار دوست یابی کودکان را مورد بررسی قرار دهد:به حیاط کودکستان میرود و شروع به فیلم برداری از رفتار کودکان می کند و در حین کار,یادداشت برداری انجام می دهد.این محقق از کدام روش تحقیق استفاده می کند؟چه اشکالی را بر کار روان شناس وارد می بینید؟

از طریق مشاهده مستقیم محقق سعی در گردآوری اطلاعات دارد اما حضور او در میان کودکان باعث برهم خوردن وضعیت طبیعی موقعیت می شود و رفتار بچه ها تحت تأثیر حضور محقق و فیلم برداری او قرار می گیرد .

10.برای هر کدام از موضوعات زیر چه روش تحقیقی را پیشنهاد می کنید ؟

الف )بررسی رفتار مهربانانه در گروهی از دانش آموزان اول ابتدایی

ب )بررسی رابطه میان افسردگی و اعتماد به نفس

ج )تأثیر روش تدریسی در یادگیری دانش آموزان

الف )مشاهده طبیعی   ب )روش همبستگی   ج )روش آزمایش

11.در رویکرد شناختی  , رفتار عدم تمرکز نوجوان چگونه توجیه می گردد ؟توضیح دهید.

عدم تمرکز در دوره ی نوجوانی امری عادی می باشد چرا که یک نوجوان با توانایی های فکری که به دست آورده قادر است به مسایل زیادی توجه کند اما از سوی دیگر تعداد این مسایل چندان زیاد است که او قادر نخواهد بود دقت و تمرکز لازم را روی یک مسًله خاص به اندازه ی که لازم است حفظ کند . این امر از نظر رویکرد شناختی مربوط به سیستم پردازش اطلاعات می باشد . یعنی ورود اطلاعات زیاد و زمان کوتاه برای پردازش داده ها باعث عدم تمرکز و خطا در سیستم شناختی آنان می گردد.همچنین فرآیندهای میانجی (درک و تفکر) که بین یک محرک و پاسخ رخ می دهند نتوانسته اند در آن لحظه هماهنگ و خوب عمل کنند.

12.به نظر شما از کدام رویکرد می توان برای کنترل بهتر وزن افراد استفاده کرد ؟

از رویکرد رفتاری می توان در جهت ایجاد رفتارهایی که مقدار خوردن را تغییر می دهد استفاده کرد .با استفاده از این رویکرد فرد با پاداش ها و تنبیه های خاص یاد می گیرد بر میزان مصرف مواد غذایی کنترل بیشتری پیدا کند.

13.به چه دلیل نظریه ی روان کاوی جبرگرایانه است ؟

نظریه روان کاوی تأکید بسیار زیادی بر شکل گیری شخصیتدو دوران کودکی و تأثیر عمیق آنان بر کل زندگی دارد و اینکه رفتار کودک به وسیله نیروهای ذاتی تعیین شده اند و رفتار بزرگسالی نیز به وسیله تجارب دوران کودکی شکل می گیرد و طبق این نظریه بخش مهمی از رفتار انسان ناشی از ناخودآگاه فرد می باشد از این رو انسان کنترل زیادی بر رفتار و اعمال خود نخواهد داشت .

فعالیتهای فصل اول

 

فعالیت 1- 1    

روان شناسی در حوزه های مختلفی از زندگی ما کاربرد دارد , برای نمونه می توان به نمونه های زیر اشاره کرد :

روان شناسی کودک : با شناخت دقیق دنیای کودکان ,به مشکلات آنان می پردازد.

روان شناسی بالینی : تحقیق و درمان اختلالات روانی

روان شناسی کودکان استثنایی : کودکان با ویژگی های خاص هدف تحقیق و بررسی هستند , کودکان عقب مانده ذهنی ,کودکان دارای اختلالات یادگیری و همچنین کودکان تیزهوش.

مشاور خانواده : حل مشکلات خانوادگی به کمک مشاور خانواده

مشاور تحصیلی : کمک به مراجع در زمینه تحصیل و برنامه ریزی تحصیلی

 

فعالیت 2- 1

روان شناسی به ما کمک می کند تا :

1 )ویژگی های خود را بهتر بشناسیم و با شناخت از خود زندگی بهتری داشته باشیم.

2 )بر احساسات و هیجانات خود تسلط بیشتری پیدا کنیم.

3 )برای زندگی خود برنامه ریزی داشته باشیم.

4 )چگونه برخورد کردن با دیگران را بیاموزیم و بتوانیم رفتار آنها را به درستی درک کنیم.

 

 

 

 

فعالیت 4- 1

فروید به این حالت یادزدودگی دوران کودکی می گوید:علت این پدیده در درجه اول به تفاوت زیاد نحوه رمز گردانی کودکان از تجارب خود و نحوه سازماندهی خاطرات در بزرگ سالان بر میگردد,زیرا کودکان خاطرات خود را بدون سازماندهی رمزگردانی می کنند.علت دیگر هم مربوط به عدم رشد کامل هیپوکامپ است که نقش اساسی در تحکیم خاطرات دارد.

فعالیت 5- 1

1)رفتار تمیز و مرتب کردن اتاق از طریق پاداش گرفتن

2)حل مسًله ریاضی از طریق تنبیه کلامی و محرومیت از تماشای برنامه مورد علاقه

3)مهارت در انجام بازی رایانه ای از طریق پاداش درونی

در زمینه تغییر رفتار هر چقدر هدف خواستنی تر باشد و پاداش گرفته شده با علایق ما سازگارتر باشد رفتار سریع تر و پایدارتر تغییر می کند.هر چند که وجود تنبیه های شدید در کوتاه مدت تًاثیر زیادی بر رفتار افراد می گذارد.مانند توبیخ شدید دانش آموزانی که که دیر به مدرسه می آیند.

فعالیت 7- 1

در اینجا آزمودنیها به مقایسه دیاگرام رسم شده در دو جدول می پردازند.هر چقدر فاصله این دو دیاگرام کمتر باشد نشان از خود پنداری قوی تر آنان باشد.

فعالیت 8- 1

بررسی تًاثیر میزان خواب بر یادگیری:

آزمودنی ها را به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم می کنیم.در گروه آزمایش به افراد بی خوابی می دهیم مثلًا شب قبل از آزمایش آنها باید تنها 4 ساعت بخوابند,در حالی که گروه گواه به طور معمول یعنی 8 ساعت می خوابند.از هر دو گروه می خواهیم متنی آموزشی را مطالعه کنند و در پایان از آنها آزمون می گیریم.

فرضیه:بی خوابی میزان یادگیری آزمودنی ها را پایین می آورد.

متغیرهای وابسته و مستقل:میزان یادگیری متغیر وابسته و میزان خواب متغیر مستقل است.

متغیرهای مداخله کننده:مانند میزان هوش آزمودنی ها,اطلاعات قبلی,جنسیت و سن افراد است.اگر فرضیه ما ثابت شود می توان نتیجه گرفت برای یادگیری مقدار شخصیاز خواب لازم است.

 

پرسشهای چهار گزینه ای فصل اول

 

1- روان شناسی از سال....................میلادی به عنوان یک علم تجربی شناخته شده است.

1)1897           2)1879                 3)1789               4)1798

 

2- وجه تمایز روان شناسی علمی از روان شناسی غیر علمی چیست؟

1)مربوط به ادعاهای مطرح شده در روان شناسی است.

2)این است که روان شناسی می خواهد پدیده ای را بر اساس روش علمی اثبات کند.

3)علمی  بودن روان شناسی علمی است.

4)این است که روان شناسی مبتنی بر قواعد علم است.

 

3- این ادعا که«پسرها از دخترها پرخاشگرترند»زمانی علمی خواهد بود که:

1)تجربه تلاش کند درستی آن را آزمون کند.       

2)تنها از طریق تجربه اثبات شده باشد.

3)درستی آن مورد آزمون قرار گیرد.

4)آزمایشگر در صدد آن می باشد که درستی آن را آزمون نماید.

 

4- موضوع روان شناسی ...........................است.

1)مطالعه تجربی رفتار وفرایندهای ذهنی

2)مطالعه رفتار و فرایندهای روانی

3)مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی

4)مطالعه علمی رفتار و فرایندهای شناختی

 

5- منظور از رفتار و فرایند های روانی در حقیقت ...........................است.

1)کلیه حرکات و رفتارهای قابل مشاهده از قبیل هیجان و شخصیت

2) کلیه حرکات و رفتارهای قابل مشاهده و کلیه اعمال روانی که به صورت مستقیم قابل مشاهده نمیباشند

3) کلیه حرکات و اعمال روانی که به صورت مستقیم قایل مشاهده نیستند از جمله احساس و ادراک

4)کلیه اعمال روانی و غیر رورانی که به صورت مستقیم قابل مشاهده نمیباشند.

 

6- وقتی روان شناس,رفتاری را بدون توجه به رویدادهای داخل بدن توصیف می کند در این شرایط او از دیدگاه......................به آن رفتار نگاه کرده است.

1)پدیدار شناختی             2)شناختی             3)زیست شناختی           4)رفتاری

 

7- در این رویکرد محرک های طبیعی در کنش های روان شناسی تًاکید می شود:

1)شناختی                    2)رفتاری                3)زیست شناختی          4)روان کاوی

 

8- در این رویکرد از روش های عینی وآزمایشگاهی برای توصیف و تبیین رفتار استفاده می گردد:

1)زیست شناختی           2)پدیدار شناختی       3)رفتاری             4)روان کاوی

 

9- روان شناسی در توصیف و تبیین رفتار بی انظباطی کودک می گوید:«این کودک در گذشته به دلیل بی انظباطی نه تنها تنبیه نشده بلکه به او پاداش نیز داده اند.»این روان شناس در توصیف رفتار کودک از چه رویکردی استفاده نموده است؟

1)شناختی                 2)پدیدار شناختی         3)روان کاوی         4)رفتاری

 

10- در این روش,روان شناس از طریق کاربرد اصول یادگیری,به دنبال حذف رفتارهای نامناسب در فرد می باشد:

1)روان کاوی           2)شناختی                3)رفتار درمانی              4)رفتاری

 

11- در این رویکرد به آنچه در درون فرد اتفاق می افتد,توجه می شود.

1)زیست شناختی         2)پدیدار شناختی      3)روان کاوی              4)شناختی

 

12- در این رویکرد اعتقاد بر آن است که فر ایندهای روانی عمدتًا به صورت ناهشیار پدیدار می گردند:

1)روان کاوی             2)شناختی                 3)زیست شناختی        4)رفتاری

 

13- بر اساس رویکرد روان کاوی سطح.................قسمت محدودتری از فضای روانی را تشکیل میدهد و سطح.....................قسمت وسیعی از فضای روانی را در اختیار دارد.

1)نیمه هشیار-ناهشیار      2)ناهشیار-هشیار     3)هشیار-ناهشیار     4)ناهشیار-نیمه هشیار

 

14- مطالعات فروید نشان داده است در شرایطی که نیازها و خواسته های کودک با منع والدین روبه رو می گردد از حیطه.......................رانده شده و همان جا ماندگار می گردد.

1)ناهشیار ذهن به حیطه هشیار

2)نیمه هشیار ذهن به حیطه ناهشیار

3)هشیار ذهن به حیطه ناهشیار

4)نیمه هشیار ذهن به حیطه هشیار

 

15- در این,انسان از نگاه خود فرد مورد مطالعه قرار می گیرد:

1)رفتاری               2)روانکاوی                3)شناختی            4)پدیدار شناختی

 

16- در این رویکرد اعتقاد آن است که روش های علمی مرسوم به تنهایی قادر به کشف رفتار و فرایندهای روانی نیستند:

1)پدیدارشناختی           2) شناختی            3)روانکاوی               4)رفتاری

 

17- در این روش پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه سعی در گردآوری اطلاعات دارد:

1)مطالعه تجربی          2)توصیفی             3)زمینه یابی              4)همبستگی

 

18- وقتی بین دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش یک متغیر,دیگری افزایش و با کاهش آن,دیگری نیز کاهش می یابد در این شرایط می توان گفت که...................وجود دارد.

1)همبستگی     (2عدم همبستگی      3)همبستگی مثبت    4)همبستگی منفی 

 

19- مطالعات نشان داده است که افرادی که در آزمون عزت نفس نمره پایین یه دست می آورند  افسردگی بیشتری از خود نشان می دهند در این شرایط می توان گفت که بین این دو متغیر .................وجود دارد.

1)عدم همبستگی      2)همبستگی منفی     3)همبستگی مثبت    4)همبستگی

 

20- محققی  می خواهد تًاثیر مشاهده فیلم های ترسناک را بر کودکان پیش دبستانی مورد مطالغه قرار دهد.لذا گروه اول در معرض نمایش این فیلمها قرار نمی گیرد و گروه دوم روزانه به طور مرتب به تماشای فیلم های ترسناک مشغول می گردد.متغیرهاوگروهای این پژوهش را مشخص نمایید:

1)مشاهده فیلم های ترسناک(مستقل)-ترس(متغیر وابسته)گروه اول آزمایشی-گروه دوم-شاهد

2)ترس(متغیر وابسته)کودکان پیش دبستانی(مستقل)-گروه اول آزمایشی-گروه دوم-شاهد

3)مشاهده فیلمهای ترسناک(متغیر مستقل)ترس(متغیر وابسته)-گروه اول شاهد-گروه دوم شاهد

4)فیلم های ترسناک(متغیر مستقل)-ترس(متغیر وابسته)-گروه اول آزمایشی-گروه دوم-شاهد

 

21- روان شناسانی که درصدد یافتن راههای مناسب برای تطابق هر چه بیشتر خصوصیات روان شناختی دانش آموزان با مواد آموزشی و برنامه های آموزشی هستند را اصطلاحًا روان شناس..............می گویند.

1)آموزشگاهی           2)تربیتی             3)مشاوره                    4)سازمانی

22- در کتاب روان شناسی دبستان,کدام پدیده مستقیمًا قابل مشاهده به حساب نیامده است؟ «کنکور 86»

1)تکلم                   2)تبسم                      3)تفکر                  4)تمسخر

 

23- مطالعات «موردی»,«همبستگی»و«آزمایشی» به ترتیب با کدام هدف صورت می گیرند. «کنکور 86»

1)تبیین علّی_توصیف_پیش بینی

2) تبیین علّی_ پیش بینی_توصیف

3)توصیف_تبیین علّی_پیش بینی

4)توصیف_پیش بینی_تبیین علّی

 

24- روان شناسان پدیدارنگر ,تجربه های افراد را از کدام زاویه نگاه می کنند؟ «کنکور 86»

1)دیدگاه خود افراد                                 2)آن چه به اصلاح اوست.

3)دیدگاه حاکم بر جامعه                         4)آن چه از نظر عقلی درست است.

 

25- مناسب ترین روش تحقیقی برای سنجش نیازهای بهداشتی یک جامعه کدام است؟ «کنکور 85»

1)مطالعه موردی         2)زمینه یابی              3)مشاهده ی طبیعی      4)مطالعه همبستگی

 

26- در انجام دادن آزمایشها باید دقت کرد تا همه چیز ثابت بماند مگر.................... «کنکور 85»

1)گروه آزمایشی      2)گروه کنترل         3)متغیر مستقل      4)متغیر وابسته

 

27- «کاربرد اصول روان شناسی در آموزش و پرورش»و«استفاده از آزمون های هوش و استعداد برای انتخاب کارکنان»به ترتیب مربوط به کدام حوزه ی حرفه ای روان شناسی هستند؟ «کنکور 85»

1)بالینی_سازمانی     2)تربیتی_سازمانی    3)آموزشگاهی_تربیتی    4)سازمانی _بالینی

 

28- رویکرد شناختی,پدیدار شناختی و روانکاوی به ترتیب بر روی کدام مفاهیم تًاکید دارند؟ «کنکور 85»

1)پردازش اطلاعات,تجارب ذهنی,انگیزه های ناخودآگاه

2) تجارب ذهنی, پردازش اطلاعات, انگیزه های ناخودآگاه

3) پردازش اطلاعات, تجارب ذهنی,رشد روانی-اجتماعی

4) تجارب ذهنی, پردازش اطلاعات, رشد روانی-اجتماعی

 

29- برای «تبیین علّی»و«توصیف رفتار»به ترتیب از کدام روش های  تحقیق می توان سود جست؟ «کنکور 85»

1)زمینه یابی.همبستگی  2)تجربی.زمینه یابی  3)مشاهده طبیعی.تجربی  4)مطالعات موردی.همبستگی

 

30- اگر 4 نفر در درس روان شناسی به ترتیب نمره های 17,15,13,11گرفته باشند و نمره ی درس ریاضی آن ها به ترتیب 13,15,17,19باشد نوع و میزان همبستگی بین نمراتدو درس روان شناسی و ریاضی آنان کدام است؟ «کنکور 84»

1)منفی کم               2)مثبت کم           3)منفی کامل            4)مثبت کامل

 

31- روش های آزمایشی در علم روان شناسی به کدام منظور به کار بسته می شود؟ «کنکور 83»

1)کنترل رفتار       2)توصیف رفتار         3)پیش بینی رفتار         4)تبیین های علت و معلولی

 

32- کدام رویکرد روان شناختی بر این باور است که«روان شناسی باید با تجارب آگاه و ذهنی فرد سر و کار داشته باشد»؟ «کنکور 83»

1)شناختی         2)روان کاوی           3)پدیدار شناختی          4)زیست شناختی

33- هنگامی که آموزگار می گوید«شاگرد توانایی پردازش اطلاعات را دارد»به کدام بُعد رفتار اشاره کرده است؟ «کنکور 83»

1)کنترل               2)تبیین                    3)توصیف                    4)پیش بینی

 

34- برای تبیین های علت و معلولی کدام روش تحقیق به کارمی رود؟ «کنکور 83»

1)تجربی            2)همبستگی                3)زمینه یابی                4)مشاهده طبیعی

 

35- کدام رویکرد روان شناختی,کیفیت ساختن یک مفهوم در ذهن را جزً مسايل خود می داند؟      «کنکور 82»

1)شناختی            2)روان کاوی            3)زیست شناختی          4)پدیدار شناختی

 

36- کدام رویکرد معتقد است که روش های علمی به تنهایی قادر نیستند غلت رفتار و فرایندهای روانی انسان را کشف نمایند؟ «کنکور 86»

1)پدیدار شناختی     2)رفتاری              3)زیست شناختی          4)شناختی

 

37- در کدام رویکرد اعمال انسانی مثل«عبور از خیابان»بر حسب هدف ها و نقشه های فرد تبیین     می گردد؟  «کنکور 86»

1)رفتاری            2)زیست شناختی       3)روان کاوی              4)شناختی

 

38- هنگامی که در صدد پاسخ دهی به مسايل و مشکلات زندگی روزمره از اصول و مفاهیم به دست آمده از تحقیقات.....................باشیم وارد حوزه ی تحقیقات.................شده ایم. «کنکور 86»

1)محض-کاربردی                                    2)بنیادی-دانشگاهی     

3)محض-بنیادی                                       4)دانشگاهی-کاربردی

 

 

39- کدام یک از موارد زیر از تفاوت های یافته های آزمایشی با یافته های همبستگی است؟  «کنکور 86»

1)در بررسی همبستگی صرفًا همزمانی دو رویداد مورد نظر نمی باشد و یکی از متغیرها علت متغیر دیگر است.

2)در بررسی همبستگی صرفًا همزمانی دو رویداد مورد نظر می باشد وهیچ کدام یک از متغیرها علت متغیر دیگر نیست.

3)روابط علت و معلولی را می توان بر مبنای بررسی های همبستگی استنتاج کرد.

4) روابط علت و معلولی را نمی توان بر مبنای بررسی های آزمایشی استنتاج کرد.

 

40- اگر روان شناسی,رفتارهای ناسازگار کودکان را در مهد کودک بررسی و مشاهده و ثبت کند کدام یک از موارد زیر را انجام داده است ؟  «کنکور 85»

1)تبیین رفتار      2)پیش بینی رفتار      3)توصیف رفتار      4)کنترل رفتار

 

41- اگر روان شناسی به بررسی ارتباط بین زبان و تفکر بپردازد به کدام رویکرد روانشناختی توجه داشته است ؟  «کنکور 85»

1)رویکرد زیست شناختی       2)رویکرد شناختی      3)رویکرد روانکاری       4)رویکرد رفتاری

 

42- کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با رویکرد شناختی صحیح است ؟در این رویکرد : «کنکور 85»

1)به آن چه در درون انسان اتفاق می افتد توجه نمی شود.

2)به مکانیسم های مغزی و عوامل زیستس تأکید می شود.

3)عمده ی رفتارها و فرآیندهای روانی را نتیجه ی عوامل نا هشیار می داند.

4)محیط درونی را واسطه ی بین محرک بیرونی و رفتار می داند.

 

 

 

43- نمودارهای الف و ب بیانگر چه نوع همبستگی می باشند ؟  «کنکور 85»

1)همبستگی مثبت _ همبستگی منفی

2)همبستگی منفی _ همبستگی مثبت

3)همبستگی منفی _ همبستگی صفر

4)همبستگی مثبت _ همبستگی صفر

 

 

 


                                                                                             .ب.                          .الف.

44- «دیدگاه شناختی»عمل عبور از خیابان را بر چه اساسی تبیین می کند؟ «کنکور 86»

1)شلیک عصب های پاها                               2)هدف ها و نقشه ها

3)پاسخ به محرک یا چراغ سبز                        4)دنباله رفتار تقویت شده

 

45- تًاکید بر اینکه«محیط درونی واسطه ی بین محرک بیرونی و رفتار است»و«فرایندهای روانی حاصل پردازش اطلاعات در ادراک و حافظه است»به ترتیب مربوط به کدام رویکرد روان شناختی هستند؟  «کنکور 86»

1)شناختی- شناختی                                   2)روان کاوی- شناختی

3)رفتاری- پدیدار شناختی                            4)پدیدار شناختی- پدیدار شناختی

 

46- بین دو ردیف اعداد A  و  B  در جدول مقابل ,ضریب هم بستگی چقدر است؟ «کنکور 86»

1)1-                      2)1+             3)2-                4)2+     

  ردیف A : 2 . 4 . 6 . 8 . 10

  ردیفB  : 1 . 3 . 5 . 7 . 9 

47- کدام تحقیق از نوع بنیادی است؟ «کنکور 86»

1)مطالعه اثر افزایش قیمت بنزین بر کاهش ترافیک

2)مقایسه علت های بیکاری جوانان در شهرها و شهرستان ها

3)مقایسه بهداشت روانی مادران دارنده دختر و دارنده پسر

4)مطالعه علل افت تحصیلی دانش آموزاندر اول دبیرستان

 

48- در روان شناسی علمی................................. «کنکور 85»

1)افکار اشخاص را می توان از راه دور خواند.

2)ادعاها اعتبار دارند.

3)صحت هیچ ادعایی از پیش معین نیست.

4)فرضیه ها تجربه پذیر نیستند.

 

49- علت اساسی عدم دست یابی به یک پاسخ روشن برای این سوًال که «بشر چگونه موجودی است؟» کدام است؟ «کنکور 85»

1)اختلاف میان انسانها        2)پیچیدگی انسان     3)شباهت بین انسانها    4)محدودیت ابزارهای تحقیق

 

50- در مثال زیر متغیرهای«مستقل»و«وابسته»به ترتیب کدامند؟ «کنکور 85»

«هر قدر کودکان بازی های رایانه ای خشونت بار بیشتری بازی کنند به همان اندازه رفتارشان پرخاشگرانه تر می شود.»

1)کودکان-رفتار پرخاشگرانه 

2)کودکان-بازی های رایانه ای خشونت بار

3)رفتار پرخاشگرانه-بازی های رایانه ای خشونت بار 

4)بازی های رایانه ای خشونت بار-رفتار پرخاشگرانه

پاسخ پرسشهای چهار گزینه ای فصل اول

 

 

 

1) 1                  11) 4                  21) 2                 31) 4                 41) 2

2) 3                  12) 1                  22) 3                 32) 3                 42) 4

3) 2                  13) 3                  23) 4                 33) 3                 43) 2

4) 3                  14) 3                  24) 1                 34) 1                 44) 2

5) 2                  15) 4                  25) 2                 35) 1                 45) 1

6) 4                  16) 1                  26) 3                 36) 1                 46) 2

7) 2                  17) 3                  27) 2                 37) 4                 47) 3

8) 3                  18) 3                  28) 1                 38) 1                 48) 3

9) 4                  19) 2                  29) 2                 39) 2                 49) 2

10) 3                20) 3                  30) 3                 40) 3                 50) 4